Υπολογισμός Γεωειδούς

Υπολογισμός Ανωμαλίων Βαρύτητας


Γεωγραφικές συντεταγμένες WGS84(φ,λ)


Προβολικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (x,y)


Υπολογισμός Ν(m) με παρεμβολή IDW

Ανωμαλίες Βαρύτητας Ελευθέρου Αέρα (mGal)

1. Οδηγίες Οδηγίες