"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Διαχρονικό Αρχείο ΤΔ

Διαχρονικό Αρχείο Τεχνικών Δελτίων

α/α Χρονολογία Δημοσιεύσεως Αύξων Αριθμός Τεύχους Αύξων Αριθμός Σειράς Ονοματεπώνυμο και Τίτλος Συγγραφέα Επικεφαλίδα
1 1935 1 1 F. NOWATZKY Η αεροφωτογραμμετρία εις την Τοπογραφική Υπηρεσία του Γερμανικού Κράτους
2 1935 2 F. NOWATZKY Αεροφωτογραμμικαί εργασίαι υπό κλ. 1:25.000
3 1935 3 ΓΥΣ Η αεροφωτογραμμετρία στη Γεωγρ. Υπηρ. της Γαλλίας
4 1935 4 ΓΥΣ Τοπογραφικαί εργασίαι ομόρων κρατών (Τουρκία, Γιουγκοσλαβία)
5 1935 5 ΓΥΣ Γραφική μέθοδος διαλύσεως σφάλματος οδεύσεως δια πινακίδος εκτελεσθείσης
6 1935 6 Λγος B.B TALLEY Νέα μέθοδος επικολλήσεως ενισχυμένου δια μετάλλου χάρτου επί των τοπογρ. πινακίδων
7 1935 7 ΓΥΣ Αεροφωτογραμμετρία
8 1935 8 ΓΥΣ Πίναξ των κατά το έτος 1934 εργασιών της ΓΥΣ
9 1935 9 ΓΥΣ Κρίσεις ξένων επιστημόνων επί των εργασιών της ΓΥΣ
10 1935 10 ΓΥΣ Κατάλογος χαρτών ΓΥΣ
11 1935 2 11 ΓΥΣ Τοπογραφικαί εργασίαι της ΓΥΣ Γαλλίας
12 1935 12 ΓΥΣ Τοπογραφικαί εργασίαι Ιταλίας
13 1935 13 ΓΥΣ Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων
14 1935 14 E.F. CHURCH Γραφική πύκνωσις εκ δύο σημείων
15 1935 15 ΓΥΣ Αεροφωτογραμμετρία(συνέχεια)
16 1935 16 ΓΥΣ Το ταχύμετρο HAMMEL - FENNEL
17 1935 17 ΓΥΣ Το Τμήμα Αναγλύφων της ΓΥΣ
18 1935 18 ΓΥΣ Κατάλογος χαρτών της ΓΥΣ
19 1935 19 ΓΥΣ Αεροφωτογραμμετρία(συνέχεια)
20 1935 20 ΓΥΣ Η οργάνωση του Αστρονομικού Τμήματος της ΓΥΣ
21 1935 3 21 ΓΥΣ Εξουδετέρωσις της προσωπικής εξισώσεως εις τας Αστρον. Παρατηρήσεις
22 1935 22 SERGE DE GLASENAP Χρησιμοποίηση της χωροσταθμήσεως μέγιστης ακριβείας εις την αναζήτηση στρωμάτων Νάφθης
23 1935 23 ΓΥΣ Μέτρησις της Γεωδαιτικής βάσεως Κερκύρας
24 1935 24 ΓΥΣ Έκθεσις των κατά το έτος 1935 γενομένων εργασιών της Γ.Υ. Στρατού
25 1936 4 25 J.H. DE LEEUW Η αστρονομική διάθλασις από των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον
26 1936 5 26 ΓΥΣ Η Μέτρησις της βάσεως εις το RUGEN του Πότσδαμ.
27 1936 27 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (βοηθός εργ. Αστρον. Παν. Αθηνών). Το νέον γιγαντιαίον Τηλεσκόπιον.
28 1936 6 28 Dr.K. WEIGEL Τριγωνισμός άνευ μετρήσεως γωνιών.
29 1936 29 ΓΥΣ Η επιφάνεια της Ελλάδος εις τετρ. Χιλ..
30 1936 30 Λγός K. ATUMI Η απόκλισης της κατακορύφου εν Ιαπωνία
31 1936 31 ΓΥΣ Ειδήσεις της ΓΥΣ
32 1936 7 32 Γεωδ. Επιτρ. του Κράτους Παρατηρήσεις της ολικής εκλείψεως του ηλίου της 19/6/1936
33 1936 33 S. BAKER Χρησιμοποίησις φύλλων αλουμινίου δυατάς Τοπογρ. Πινακίδας.
34 1936 34 R.P. MASKIMOV Περιστρεφόμενο ηλιοτρόπιον.
35 1936 35 O. M. MILLER Οπτική συσκευή χρησιμοποιούσα τας φωτογραφίας δια την χαρτογραφίαν.
36 1936 36 ΓΥΣ Ειδήσεις της ΓΥΣ
37 1936 8 37 ΓΥΣ Η δράσις των Στρατηγών Δ. Πετρίτη και Ο. Μαρούλη .
38 1936 38 F. NOWATZKY Η κατασκευή του βασικού τοπογρ. χάρτου του Γεμανικού κράτους υπό κλίμακα 1:5000 δια της αεροφωτογεραμμετρικής οδού.
39 1936 39 ΓΥΣ Έκθεσις των κατά το έτος 1936 γενομένων εργασιών
40 1937 9 40 Έκθεσις Υδρογρ. Υπηρ. Β. Ναυτικού Η μέτρηση των στοιχείων του γήινου μαγνητισμού εν Ελλάδι.
41 1937 41 Ειδική Επιτροπή Αναθεώρησις των γεωγραφικών στοιχείων της Ελλάδος και υψομετρικαί έρευναι της επιφάνειας και του πληθυσμού αυτής.
42 1937 42 ΓΥΣ Η σύνδεση των παλιρροιογράφων Θεσσαλονίκης και Καβάλας μετά των της Τεργέστης και Βάρνας
43 1937 10 43 ΓΥΣ Ο κατάλληλος τύπος τοπογραφικού αεροπλάνου δι' αεροφωτογραμμετρικάς εργασίας
44 1937 44 ΓΥΣ Συμβολή εις την αφομοίωσιν των Ευρωπαικών τριγωνομετρικών δικτύων.
45 1937 45 Α. ΣΩΚΟΥ (ΠΡΟΙΣΤ. Φωτ/κου τμημ. Της Τοπ. Υπηρ. Του Υπουργ. Συγκοινωνιών) Η Φωτογραμμετρία, το ιστορικόν της εξελίξεως και η συμμετοχή των αξκών εις αυτήν.
46 1937 46 Του ιδίου τως άνω Η κατάσταση της Φωτογραμμετρίας εν' Ελλάδι κατά τα τέλη του 1936
47 1937 11 47 Dr. R. HUGERSHOFF Εισαγωγή εις την Φωτογραμμετρίαν.
48 1937 48 Γεωδ. Επιτρ. του Κράτους Αποτελέσματα παρατηρήσεων επί της επιδράσεως της ολικής εκλείψεως του ηλίου της 8/6/37
49 1937 49 Ειδική Επιτροπή. Αναθεώρησις των γεωγραφικών στοιχείων της Ελλάδος και υψομετρικαί έρευναι της επιφάνειας και του πληθυσμού αυτής
50 1937 50 ΓΥΣ Η γεωδαιτική σύνδεσις Κρήτης - Αφρικής δια την μέτρησιν τόξου μεσημβρινού
51 1937 12 51 P. GAST Φωτογραμμετρική και αστρονομική διάθλασις.
52 1937 52 Dr. K. SCHWIDEFSKY Χρησιμοποίησις της Φωτογραμμετρίας.
53 1937 53 ΓΥΣ Έκθεσις των κατά το έτος 1937 γενομένων εργασιών της ΓΥΣ
54 1938 13 54 Σχης Γ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(της ΓΥΣ) Η μέτρηση τόξου Μεσημβρινού και σχετικαί εν Ελλάδι εργασίαι
55 1938 55 Dr. K.O. RAAB Περί της ακριβείας των εξ αεροφωτογραφιών κατασκευαζομένων χαρτών.
56 1938 14 56 Γεωδ. Επιτρ. του Κράτους Η εγκατάστασις Αστρονομικού σταθμού επί του λόφου <Κουφός> Παντελής
57 1938 57 Π. ΚΙΛΙΜΗΣ (Καθ. της Παντείου Σχολής) Υψομετρική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας
58 1938 15 58 F. THUDICHUM Αι Φωτογραμμετρικαί λήψεις από φωτογραφικής απόψεως
59 1938 59 Ειδική Επιτροπή Υψομετρική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδος(συνέχεια)
60 1938 16 60 Γεωδ. Επιτρ. του Κράτους Επιστημονικαί γεωφυσικαί έρευναι
61 1938 61 Ειδική Επιτροπή Υψομετρική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδος(συνέχεια)
62 1938 62 ΓΥΣ Έκθεσις των κατά το έτος 1938 γενομένων εργασιών υπό της ΓΥΣ
63 1938 63 ΓΥΣ Ο σύνδεσμος των τριγωνισμών πρώτης(1ης) τάξεως Ελλάδος και Τουρκίας.
64 1939 17 64 A. RUIZ. CASALSO (Καθ. Γεψδ. Πανεπ. HAVANE). Η αληθής τιμή εις μέτρα του σταδίου του Ερατοσθένους και των υπό τούτου εξαχθελισων διαστάσεων της γης.
65 1939 65 Από το δελτίον της Γερμανικής Τοπογρ. Υπηρ. Το χαρτογραφικόν έργον στη Βουλγαρία.
66 1939 66 ΓΥΣ Η διαφορά στάθμης Αιγαίου και Εύξεινου Πόντου εκ του συνδέσμου των παλιρροιογράφων Θεσ/νίκη - Καβάλας και Βάρνας
67 1939 18 67 Πλρχος ΑΛ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ (Δνλης της ΥΔΡ. ΥΠΗΡ. Π.Ν.) Αι καταπτώσεις της διώρυγος Κορίνθου
68 1939 68 Σχης Γ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(της ΓΥΣ) Περί των εν χρήσει παρά τη ΓΥΣ συστημάτων προβολής.
69 1939 69 Π. ΚΙΛΙΜΗΣ (Καθ. της Παντείου Σχολής) Γεωοικονομικαί μελέται.
70 1939 19 70 P. WERKMEISTER Προσδιορισμός δι' οπισθοτομέας τριών ή περισσοτέρων σημείων συγχρόνων, άνευ πλεοναζουσών μετρήσεων
71 1939 71 Σχης Γ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ(της ΓΥΣ) Περί των εν χρήσει παρά τη ΓΥΣ συστημάτων προβολής(συνέχεια).
72 1939 72 Π. ΚΙΛΙΜΗΣ (Καθ. της Παντείου Σχολής) Γεωοικονομικαί μελέται(συνέχεια).
73 1939 20 73 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του αστρονομικού σταθμού Πεντέλης το έτος 1938.
74 1939 74 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Το κολοσιαίον τηλεσκόπιον του Παλομάρ.
75 1939 75 ΓΥΣ Έκθεσις των κατά το έτος 1939 γενομένων εργασιών υπό της ΓΥΣ
76 1940 21 76 ΓΥΣ Η εμφάνισις του Βορείου Σέλαος την 24ην Μαρτίου 1940.
77 1940 77 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Η σπουδή της αστρονομίας εν Ελλάδι κατά τον 18ο αιώνα.
78 1940 78 Πλρχος Β.Ν. Γ.Μ. ΧΟΡΣ (Δντης Αστερ. Αθηνών και Δντης Ε.Μ.Υ.) Παλιροιακά φαινόμενα του Ευρίπου.
79 1940 79 Υδρογρ. Υπηρ.Β.Ν. Συνοπτική έκθεσις περί των πεπραγμένων της Υδρογρ. Υπηρ. Β.Ν. 1939.
80 1940 80 Υδρογρ. Υπηρ.Β.Ν. Έκθεσις Υδρογρ. Υπηρ. Β.Ν. περί της λειτουργίας του Μαγνητικού Σταθμού.
81 1940 22 81 Επρχος Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Περί αφομοιώσεως χωροσταθμικών και τριγωνομετριών δικτύων, διά της μεθόδου των συμβατικών παρατηρήσεων.
82 1940 82 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Το μέγα τηλεσκόπιον του Παλομάρ.
83 1940 83 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του στρονομικού σταθμού Πεντέλης το έτος 1939.
84 1940 23 84 Ι.Ε. ΦΩΚΑΣ (του Αστερ. Αθηνών) Η αντίθεσις του Άρεως κατά το έτος 1939.
85 1940 85 Π. ΚΙΛΙΜΗΣ (Καθ. της Παντείου Σχολής) Γεωοικονομικαί μελέται (Συνέχεια του προηγουμένου)
86 1940 24 86 Υδρογρ. Υπηρ.Β.Ν. Συνοπτική έκθεσις περί των πεπραγμένων της Υδρογρ. Υπηρ. Β.Ν. 1940.
87 1940 87 Υδρογρ. Υπηρ.Β.Ν. Έκθεσις Υδρογρ. Υπηρ. Β.Ν. περί της λειτουργίας του Μαγνητικού Σταθμού.
88 1940 88 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Γραφική μέθοδος προσδιορισμού ύψους και αζιμουθίου του ήλιου.
89 1940 89α ΓΥΣ Έκθεσις εργασιών ΓΥΣ έτος 1940
90 1947 25,26,27 89 ΓΥΣ Εισαγωγή στην επανέκδοση του Δελτίου της ΓΥΣ
91 1947 90 ΓΥΣ Ανχης (ΜΧ) Δ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (της ΓΥΣ) και Ανχης (ΙΘ) Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Ανχης (ΜΧ) Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (της ΓΥΣ) Ένα αφιέρωμα στους πεσόντας Αξκούς: Τχης Ι. Παπαρρόδου Τχης Δρ. Κυριαζήν
92 1947 91 ΓΥΣ Λγος Δ. Καλλίνικος
93 1947 92 ΓΥΣ Υπλγος Ν. Κουκούβανην
94 1947 93 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Αι σύγχροναι αστρονομικαί έρευναι και η συμβολή της Ελλάδος εις τη διεθνή αστρονομικήν συνεργασίαν
95 1947 94 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Σύγκρισις των γωνιομετρήσεων κατά την μέθοδον των μεμονωμένων γωνιομετρήσεων καθ΄όλους τους συνδυασμούς.
96 1947 95 Π. ΚΙΛΙΜΗΣ (Καθ. της Γεωγραφίας) Το Αιγαίον.
97 1947 96 Α. ΣΩΚΟΥ (Τοπογράφου Μηχανικού) Η αεροφωτοτοπογραφία προ και μεταπολεμικώς.
98 1947 97 Ι.Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ (Δρ. Μαθηματικών) Η σύνχρονος εξέλιξης των ωρολογίων.
99 1947 98 Αστεροσκοπείον Πεντέλης Ηλιακαί Κηλίδες.
100 1947 28 99 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Σύγκρισις των γωνιομετρήσεων (Συνέχεια του προηγουμένου).
101 1947 100 Γεωδ. Επιτρ. του Κράτους Συνοπτική έκθεσις των πεπραγμένων της Γεωδαιτικής Επιτροπής του κράτους από της συστάσεως της μέχρι τον Ιούνιο του 1939.
102 1947 101 Δ.Δ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρον. στο Πανεπ. Και Πολυτεχν. Αθηνών) Αι καινοφανείς αστέρες (NOVAE) και αι θεωρίαι της καταγωγής των.
103 1947 102 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Δελτίο ηλιακών κηλίδων διά το 1947 του Αστρονομικού Σταθμού Πεντέλης.
104 1947 103 ΓΥΣ Έκθεσις κατά τα έτη 1945-46 και 1947 γενομένων εργασιών υπό της ΓΥΣ
105 1948 29 104 Σχης (ΜΧ) Ι.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (της ΓΥΣ) Γενικά τινά περί της μορφής και της συνθέσεως των χαρτών.
106 1948 105 Α.Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφ. της Σεισμολογίας Πανεπ. Αθηνών και Ε.Μ.Π.) Πρόγνωσις του καιρού από τας αναγραφάς των σεισμογράφων.
107 1948 106 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Εφαρμογή των εμμέσων παρατηρήσεων εις των υπολογισμόν των υψομέτρων εν τη τριγωνομετρική υψομετρία.
108 1948 107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Προς τους φίλους του έναστρου ουρανού.
109 1948 108 Ι.Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ (Δρ. Μαθηματικών) Συμβολή εις την μελέτην του γεωγραφικού πλάτους του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
110 1948 30 109 Σχης (ΜΧ) Ι.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (της ΓΥΣ) Χαρτογραφικά θέματα. Τα τοπωνυμικά των χαρτών.
111 1948 110 Α.Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφ. της Σεισμολογίας Πανεπ. Αθηνών και Ε.Μ.Π.) Η μετάθεσις των ηπείρων ως προκύπτει αυτή από τας αναγραφάς των σεισμογράφων.
112 1948 111 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Η μέθοδος του SCHREIBER εν τη πράξει.
113 1948 112 Σ.Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Φυσικός του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Απηγορευμέναι Φασματικαί γραμμαί εις την αστροφυσικήν.
114 1948 113 Dr. HUGO KASPER (Καθηγητής) Φωτογραμμετρικά θέματα.
115 1948 114 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Οι μεταβλητοί αστέρες και ο τρόπος παρατηρήσεως αυτών
116 1948 31-32 115 Σχης (ΜΧ) Ι.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (της ΓΥΣ) Η αισθητική εις τας χαρτογραφικάς εργασίας (15ος - 20ος αιών.)
117 1948 116 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Προρήσεις επιπροσθήσεων απλανών υπό της Σελήνης. Οραταί εξ Ελλάδος το 1949.
118 1948 117 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Μεταβληταί ποσότητες ανεξάρτητοι αλλήλων. Μεταβληταί ποσότητες μη ανεξάρτηται αλλήλων. Εφαρμογή εις τας εμμέσου και εις τας συμβατικάς παρατηρήσεις εν τη Μ.Ε.Τ.
119 1948 118 Δ.Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρον. του Πανεπ. Αθηνών και ΕΜΠ) Η πλοκή του Γαλαξία.
120 1948 119 Α.Ι. ΣΩΚΟΣ (Τοπ. Μηχανικός) Ένας οικονομικός ο αροπροβολεύς MULTIPLEX;
121 1948 120 Ι.Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ (Δρ. Μαθηματικών) Συμβολή εις την μελέτην του γεωγραφικού πλάτους του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών(συνέχεια).
122 1948 121 Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Έκθεσις πεπραγμένων του Αστεροσκοπείου Πεντέλης 1947
123 1948 122 ΓΥΣ Έκθεσις της συντελεσθείσης εργασίας της ΓΥΣ κατά το 1948.
124 1949 33-34 123 Σχης Ι.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (της ΓΥΣ) Οι πρόοδοι της φωτογραμμετρίας από της αρχής του 2ου Παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερον.
125 1949 124 Σχης ΑΛ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (της ΓΥΣ) Αι ελλείψεις της χώρας εις Χάρτας.
126 1949 125 Α.Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφ. της Σεισμολογίας Πανεπ. Αθηνών και Ε.Μ.Π.) Το εσωτερικόν της γης υπό το φως των σεισμικών ακτίνων.
127 1949 126 Α.Ι. ΣΩΚΟΣ (Τοπ. Μηχανικός Φωτογραμμέτρης) Είναι απαραίτητος ο αεροπροβολεύς MULTIPLEX;
128 1949 127 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Το πρόβλημα της αμοιβαίας ορατότητας δύο δεδομένων σημείων της γήινης επιφάνειας.
129 1949 35 128 ΓΥΣ Η Σχέσις μεταξύ Φωτ/τρίας και Γεωδαισίας σήμερον.
130 1949 129 ΓΥΣ Σύνδεσμος τριγων. Δικτύων Ελλάδος - Τουρκίας.
131 1949 130 Κ.Ι. ΜΑΚΡΗΣ ( Βοηθός του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Η συμβολή του πολωτικού μονοχρωματικούηθμού LYOT εις της ηλιακής χρωμόσφαιρας.
132 1949 131 ΓΥΣ Περί της ποιότητος των αρνητικών δια στερεοφωτογραμμετρικά όργανα.
133 1949 36 132 Υπτγος Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δκτης της ΓΥΣ) Η δυνατότης χρησιμοποιήσεως της συσκευής RADAR δια τοπογραφικάς και γεωδαιτικάς εργασίας.
134 1949 133 ΓΥΣ Αναγκ. Νόμος 968/49. Περί ανασυγκροτήσεως της ΓΥΣ.
135 1949 134 ΓΥΣ Έκθεσις πεπραγμένων της ΓΥΣ έτους 1949
136 1949 135 ΑΣΤΕΡ. ΑΘΗΝΩΝ Προρήσεις επιπροσθήσεων δια το έτος 1950, οραταί εξ' Αθηνών.
137 1950 37-38 136 W.D. LAMPERT Γεωδαιτικαί εφαρμογαί των εκλείψεων και επιπροσθήσεων.
138 1950 137 Ανχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Κατάστρωσις των εξισώσεων Laplace και χρησιμοποίησις αυτών εις την αφομοίωσιν του πρωτεύοντος τριγωνομετρικού δικτύου
139 1950 138 E. BERGSTRAND Μέτρησις αποστάσεων δια φωτεινών σημάτων υψηλής συχνότητος.
140 1950 139 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
141 1950 39-40 140 Α.Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθηγ. Πανεπ. Αθηνών) Επίδρασις των θαλάσσιων σεισμών επί του ενάλιου πλούτου των Ελληνικών υδάτων.
142 1950 141 KARL RINNER (ΥΦ. του GRAZ) Η γεωμετρία των πλευρών( ευθυγράμμων τμημάτων)
143 1950 142 Κ.Ι. ΜΑΚΡΗΣ ( Του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Αι διαστάσεις των γωτοσφαιρικών κόκκων πλησίον των ηλιακών κηλίδων.
144 1950 143 HOMER H. HIXON(δασολόγος) Αεροφωτογραφίαι δια την επιμέτρησιν ξυλείας των εθνικών δασών.
145 1950 144 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
146 1951 41 145 Σχης Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (της ΓΥΣ) Περί ιδρύσεως εκτυπωτικού οργανισμού Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
147 1951 146 Α.Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ(Φυσικός) Τιμαί της εντάσεως της βαρύτητος εν Ελλάδι.
148 1951 147 F.HEYDEN Η φωτογραμμετρία εν τη Αστρονομία.
149 1951 148 ΓΥΣ Έκθεσης πεπραγμένων της ΓΥΣ.
150 1951 42-43 149 Α. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ Συνοπτικά περί γήινου μαγνητισμού εν Ελλάδι.
151 1951 150 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ Ι. ΑΓΥΡΑΚΟΣ Έρευνα επί της μεταβολής του Αζιμουθίου του μεσημβρινού κύκλου του Εθν. Αστ. Αθηνών.
152 1951 151 Δρ. Κ.Ι. ΜΑΚΡΗΣ (Αστρον. του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Μια μακρόβιος ομάς ηλιακών κηλίδων
153 1951 152 ΓΥΣ Γεωδαιτικαί συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων.
154 1951 153 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
155 1951 44 154 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (της Σεισμολογίας Πανεπ. Αθηνών) Το αίνιγμα των σεισμών βάθους.
156 1951 155 Σχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Περί μίας των μεθόδων επιλύσεων της απλής οπισθοτομίας.
157 1951 156 Γ.Γ.Ε.Κ. ΤΟ ΙΧ συνέδριον της διεθνούς Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Ενώσεως.
158 1951 157 Υπτγος Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δκτης της ΓΥΣ) Περί της ASSOCIATION DE GEODESIE
159 1951 158 Η. ΜΑΡΙΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Περί της ASSOCIATION DE METEOROLOGIE
160 1951 159 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Περί της ASSOCIATION DE SEISMOLOGIE
161 1951 160 Πλρχος Β.Ν.Α.Κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (της ΥΔΡ. ΥΠΗΡ. Β.Ν.) Περί της ASSOCIATION D' OCEANOGRAPHIE
162 1952 45-46 161 Ι. Ν. ΞΑΝΘΑΚΗΣ (Καθ. Πανεπ. Θεσ/νίκης) Επί της μεταβολής του αζιμουθίου του μεσημβρινού κύκλου του Εθν. Αστ. Αθηνών.
163 1952 162 Κ. ΚΛΑΔΑΣ (Τοπογρ. Μηχ.) Υπολογισμός του προβλήματος της οπισθοδρομίας.
164 1950 163 ΓΥΣ Έκθεσις πεπραγμένων της ΓΥΣ
165 1952 164 Δ.Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ ) Γενική αστρονομική βιβλιογραφία της περιόδου 1881 - 1898
166 1952 47-48 165 Σχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Καθορισμός του αριθμού των εξισώσεων συνθηκών κατά τη διόρθωσιν των τριγων. Δικτύων διά της ΜΕΤ.
167 1952 166 Δ. Μ. ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ (Καθ. Σ.Σ.Ε. - Σχ Τοπογρ. ΓΥΣ) Περιορισμός σφαμάτων κατά τους ταχυμετρικούς υπολογισμούς.
168 1952 167 C.S. SPOONER Πλαστικοί ανάγλυφοι χάρται και Α/Φ.
169 1952 168 M.M. THOMPSON και G.D. WHITMOR Μερικαί εξελίξεις εις την χαρτογραφίαν.
170 1952 169 ΓΥΣ Το VII διεθνές συνέδριον και έκθεσις Φωτογραμμετρίας.
171 1953 49-50 170 Δ.Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Η αόρατος ηλιακή και αι επιδράσεις της επί της γης.
172 1953 171 Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ Σχης (της ΓΥΣ) Παρατηρήσεις τινές επί της μελέτης του κ. Χρυσοφάκη περιορισμού των σφαλμάτων κατά τους ταχυμετρικούς υπολογισμούς.
173 1953 172 Δρ. ΣΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ( Μετεω/γος) Ο καιρός κατά τον Ελληνοιταλικό πόλεμο 1940-41.
174 1953 173 ΓΥΣ Το VII διεθνές συνέδριον και έκθεσις Φωτογραμμετρίας(συνέχεια).
175 1953 174 ΓΥΣ Έκθεσις εργασιών ΓΥΣ 1953
176 1953 51-52 175 Δ.Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Η συμβολή των διδασκάλων του γένους εις την παραγωγήν της Αστρονομίας κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας (9 1453 - 1821).
177 1953 176 ΣΤΕΦ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ (Δρ. Μετεωρολόγος) Τοπογραφικαί επιδράσεις της νοτίου Βαλκανικής επί του ισοβαρικού πεδίου.
178 1953 177 Σχης Γ. ΜΑΛΛΑΣ (της ΓΥΣ) ΙΧ σειρά ανωτέρων Φωτογραμμετρικών σπουδών εις το εν Ζυρίχη Πολυτεχνείον της Ελβετίας.
179 1953 178 G.D. WHILMORE ΚΑΙ M.M. THOMPSON Μερικαί νέαι εξελίξεις εις την χαρτογραφίαν.
180 1953 178 G.D. WHILMORE ΚΑΙ M.M. THOMPSON Μερικαί νέαι εξελίξεις εις την χαρτογραφίαν.
181 1954 53-54 179 Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ταξχος Υπτης ΓΥΣ) Σκέψεις γύρω από την ΓΥΣ.
182 1950 180 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Υπάρχει ζωή εις τους άλλους κόσμους?
183 1954 181 ΓΥΣ Έκθεσης εργασιών ΓΥΣ.
184 1954 55-56 182 Ταξχος Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ( Υπτης της ΓΥΣ) ΑΙ γραφικαί τέχναι δια μέσου των αιώνων.
185 1954 183 Σχης Γ. ΜΑΛΛΑΣ (της ΓΥΣ) Το VII συνέδριον έκθεσις φωτογραμμετρίας εις Ουάσιγκτον και η αποστολή φωτ/κων σπουδών ΟΕΟΣ.
186 1954 184 Σχης Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Γεωδαιτικαί εργασίαι.
187 1954 185 Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Επιμ. Εργ. Αστρ. Πανεπ. Αθηνών) Η ηλικία του σύμπαντος.
188 1954 57-58 186 Υπτγος Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δτης της ΓΥΣ) Ομιλία επί τη κατάθεσεις θεμέλιου λίθου την 13/5/55 εις νέον κτήριον της ΓΥΣ.
189 1954 187 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
190 1954 188 Υπτγος Γ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (τ. Δτης της ΓΥΣ Γεν. Γραμμ. ΓΓΕΚ) 'Εκθεσης περί των εργασιών της Χ. Γεν. Συνελεύσεως της Διεθνούς Γεωδ. Και Γεωφ. Ενώσεως στη Ρώμη, 1954.
191 1954 189 Ταξχος Γ. ΜΑΛΛΑΣ (της ΓΥΣ) Σύσκεψις της επιτροπής IV της διεθνούς εταιρίας της φωτογραμμετρίας στη Ρώμη, 1954.
192 1954 190 Ταξχος Γ. ΜΑΛΛΑΣ (της ΓΥΣ) Χρήσις της φωτογραμμετρίας εις τας μετρήσεις κτηματολογίου.
193 1954 191 Δρ. Δ. Ν. ΚΑΤΣΗΣ ( Βοηθός εις το Εθν. Αστερ. Αθηνών) Η Ελληνικλη συμβολή εις την σπουδήν του ουρανού.
194 1954 192 ΔΡ. Κ. Ι. ΜΑΚΡΗΣ (Υφ. της Αστρονομίας Πανεπ. Αθηνών) Ο ήλιος γίνεται συνεχώς θερμότερος.
195 1954 193 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
196 1954 59-60 194 ΓΥΣ Ο ε.α. Αντγος Μαρούλης Οδ.
197 1954 195 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
198 1954 196 A. PASTORELLI (Τοπογρ. Μηχ. Εις LUGANO Ελβετίας) Φωτογραμμετρία μεγάλης κλίμακος και οικονομία εκ της Φωτογραμμετρικής ακρίβειας εν Ελβετία.
199 1954 197 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Τα τηλεσκόπια SCHMIDT και το πεδίον δράσεως των.
200 1954 198 Δρ. Γ.Ι. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Επιμ. Εργαστ. Αστρ. Πανεπ. Αθηνών) Η εξέλιξης των αστέρων.
201 1954 199 ΓΥΣ Στρατιωτικό Γεωγραφικόν Ινστιτούτον Ιταλίας.
202 1954 200 ΓΥΣ Οι εθνικοί χάρται της Ελβετίας.
203 1954 201 ΓΥΣ Βιογραφία του Υπτγου Σπηλιώπουλου Γ.
204 1956 61-62 202 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
205 1956 203 Υπτγος Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Δτης ΓΥΣ) Ανάληψις καθηκόντων.
206 1956 204 H. HARRY (Δτης Ομοσ. Υπηρ. Κτηματολογίου Βέρνης) Παρούσα κατάστασις της κτηματογραφίσεως δια της Φωτογραμμετρικής οδού.
207 1956 205 B. DUBUISSON( Ανωτ. Υπαλλ. του Εθν. Γεωγρ. Ινστ. Γαλλίας) Κατασκευή σχεδιαγραμμάτων κατοικημένων τόπων δια Φωτογραμμετρικής οδού.
208 1956 206 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Αίτια γεννέσεως των σεισμών.
209 1956 207 Δ. ΗΛΙΑΣ (του Εθν. Αστερ. Αθηνών Η μεταβλητότης της ηλιακής κοκιάσεως και αι επιδράσεις ταύτης.
210 1956 208 O. WEY (Μηχ/κος εργ. WILD) Νέαι κατασκευαί του εργ. WILD.
211 1956 209 ΓΥΣ VIII Διεθνές συνέδριον και έκθεσις φωτογραμμετρίας στη Στοκχόλμη.
212 1956 210 ΓΥΣ Καταστατικόν της Διεθνούς εταιρίας φωτογραμμετρίας
213 1956 211 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της του 1955
214 1956 212 Ταξχος Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Σύσκεψις της Διεθνούς Γεωδαιτικής εταιρίας
215 1956 63-64 213 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
216 1956 214 ΓΥΣ VIII Διεθνές συνέδριον φωτογραμμετρίας στη Στοκχόλμη (1956).
217 1956 215 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Τέσσαρες επιστημονικαί μορφαί της εποχής των Παλαιολόγων.
218 1956 216 Φ.Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Η θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου στην Αθήνα.
219 1956 217 ΓΥΣ Έκθεσις πεπραγμένων έτους 1956.
220 1957 65-66 218 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Το εσωτερικό γης υπό το σημερινόν φως των σεισμικών ακτίνων.
221 1957 219 Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ(Ανχης ΓΥΣ) Τριγωνομετρικός σύνδεσμος Κρήτης - Β. Αφρικής.
222 1957 220 Δ. Ν. ΚΑΤΣΗΣ (Δρ. Μαθ. Βοηθός Αστερ. Αθηνών) Αι μέθοδοι μετρήσεως των αστρικών αποστάσεων.
223 1957 221 Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ ( Αστρ. Αστερ. Πεντέλης) Η διαφάνεια της ατμόσφαιρας εις τον Αστρ. Σταθμό Πεντέλης.
224 1957 67-68 222 Ταξχος Γ. ΜΑΛΛΑΣ ( Υποδ/της της ΓΥΣ) Οργάνωση και λειτουργία Γεωγρ. Υπηρεσιών.
225 1957 223 Ταξχος Γ. ΜΑΛΛΑΣ ( Υποδ/της της ΓΥΣ) Νέαι ιδέαι προς πραγματοποίησις του Τριγωνισμού Iης τάξεως.
226 1957 224 Λγος Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (της ΓΥΣ) Μηχανική σχεδίασις.
227 1957 225 Κ. ΧΑΣΑΠΗΣ ( Αστρ. Αστερ. Πεντέλης) Η διαφάνεια της ατμόσφαιρας εις τον Αστρ. Σταθμό Πεντέλης.
228 1957 226 Π. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (του Γεωδυναμικού Ινστ. Αστερ. Αθηνών) Διεθνές γεωφυσικόν έτος 1957-1958
229 1957 227 ΛΕΩΝ Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ(Εκτ. καθ. του Πανεπ.) Η εξερεύνησις της ανωτέρας ατμόσφαιρας των πυραύλων.
230 1957 228 Ανχης ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΑΛ ( της ΓΥΣ) Συνοπτική έκθεσης της εκπ/σεως εις Ελβετίαν.
231 1957 229 Ταξχος Γ. ΜΑΛΛΑΣ ( Υποδ/της της ΓΥΣ) Διεθνή χαρτογραφικά νέα.
232 1957 230 Ταξχος Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (της ΓΥΣ) Διεθνή Γεωδαιτικά νέα.
233 1957 231 ΓΥΣ Βιογραφία Υπτγου Αρβανίτη Επαμ.
234 1957 232 ΓΥΣ Βιογραφία Υπτγου Παπαδημητρίου Αλ.
235 1958 69-70 233 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
236 1958 234 S. BERTSCHMANN (Δντης Τοπ. Υπηρ. Της Ελβετίας). Η ακρίβεια των νέων τοπογρ. χαρτών της Ελβετίας.
237 1958 235 Γ.Υ.Σ. Έρευνα επί της ακριβείας των φωτοτοπογραφικών εργασιών της ΓΥΣ.
238 1958 236 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ Πεπραγμένα του Άστρον. Ινστ.του Εθνικού Αστερ.Αθηνών του 1956.
239 1958 237 Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ (Καθηγ. ΕΜΠ) Μελέτη του Αστροβάλου του Συνεσίου Κυρήνης.
240 1958 238 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Σύγχρονοι έρευναι επί των Σεισμομετρικών Δεδομένων.
241 1958 239 Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (του Αστερ. Αθηνών) Πυρηλιόμετρον ABBOT (Επ' αργυρού δίσκου)
242 1958 240 Υπτγος Γ. ΜΑΛΑΣ (Δτης της ΓΥΣ) Διεθνή επιστημονικά νέα ( Φωτογ/κά, Τοπογραφικά)
243 1958 71-72 241 Υπτγος Γ. ΜΑΛΑΣ (Δτης της ΓΥΣ) Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
244 1958 242 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Παν. Αθηνών) Τα τελευταία μυστικά της Γης.
245 1958 243 Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Τακτ. Καθ. Πανεπ. Θεσ/νίκης) Ο Ατομικός Χρόνος.
246 1958 244 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνών και ΕΜΠ) Αστρονομία και Μαθηματικά κατά τη Βυζαντινή περίοδο.
247 1958 245 Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (του Αστερ. Αθηνών) Τι απέδωσε το Διεθνές Γεωφυσικόν έτος 1957-1958
248 1958 246 Σχης Β. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ) Έκθεσις επί της εκπ/σεως εις Η.Π.Α.
249 1958 247 Ανχης Χ. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ( της ΓΥΣ) 'Εκθεσις επί της εκπ/σεως εις Η.Π.Α
250 1958 248 Τχης Γ.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ (της ΓΥΣ) 'Εκθεσις επί της εκπ/σεως εις Η.Π.Α
251 1959 73-74 249 Υπτγος Γ. ΜΑΛΑΣ (Δτης της ΓΥΣ) Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
252 1959 250 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνών και Πολυτ. Αθηνών) Η έρευνα του διαστήματος, δορυφόροι και τεχνηταί πλανήται.
253 1959 251 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνών και Πολυτ. Αθηνών) Αι ηλεγμέναι μετρήσεις ερεύνης του πεδίου δοκιμών OBERRIET στην Ελβετία.
254 1959 252 Φ.Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ (Εκτ. Καθ. Μετεωρ. Πανεπ. Αθηνών) Συμβολή εις την μελέτην τροπικών ημερών στην Αθήνα.
255 1959 75-76 253 Υπτγος Γ. ΜΑΛΑΣ (Δτης της ΓΥΣ) Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
256 1959 254 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. Της Αστρ. Του Πανεπ. Αθηνών και Πολυτ. Αθηνών) Η έρευνα του διαστήματος, Δορυφόροι και τεχνητοί πλανήτες.
257 1959 255 Φ. Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ (Εκτ. Καθ. Μετεωρ. Πολυτ. Αθηνών) Η ατμόσφαιρα του Άρεως.
258 1959 256 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Παγκόσμιος Σεισμική Γεωγραφία.
259 1959 257 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Αστρον. Ινστ. του Εθν. Αστέρ. Αθηνών έτους 1957.
260 1959 258 Σχης Γ. ΚΑΪΡΗΣ (της ΓΥΣ) Έκθεσις επί της εκπσεως του εις Ινστ. Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Πανεπ. της Τεργέστης Ιταλίας.
261 1959 259 Λγος Σ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ (της ΓΥΣ) Έκθεσις επί της εκπσεως του εις την φωτογραμμετρίαν εις ARMY MAP SERVICE ΗΠΑ.
262 1960 77 260 Σχης (ΠΒ)Γ. ΣΟΥΡΑΗΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
263 1960 261 ΓΥΣ Τεχνητοί Δορυφόροι.
264 1960 262 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Εκτ. Καθ. Της Μετεωρ.) Συμβολή εις την μελέτην των κλιμ/κων συνθηκών των προς τον Σαρωνικών ακτών της Αττικής.
265 1960 263 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Τακτ. Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Αστρον. Ινστ. Του Εθνικού Αστερ. Αθηνών του 1958.
266 1960 78 264 ΓΥΣ Δράσις και βιογραφικό του Στρατηγού Δημ. Κ. Πετρίτη
267 1960 265 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
268 1960 266 Δρ. Δ. ΚΑΤΣΗΣ (Μαθ/κός) Θεωρία των εκλείψεων.
269 1960 267 Π. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (του Αστερ. Αθηνών) Σεισμολογία και διεθνές Γεωφυσικόν έτος.
270 1960 268 Δρ. Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (Υπτγος Δτης ΓΥΣ - Τοπογρ. Μηχ.) Η XIIη γενική συνέλευση της διεθνούς Γεωδ. Και Γεωφ. Ενώσεως.
271 1961 79 269 Α. Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Άνευ αρχής και τέλους.
272 1961 270 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Εκτ. Καθ.Πανεπ. Αθηνων.) Αι κλιματικαί συνθήκαι της περιοχής Γκούρας - Κορινθίας.
273 1961 271 Σχης (ΠΒ)Γ. ΣΟΥΡΑΗΣ Οι τεθέντες εν τροχιά Τεχν. Δορυφόροι.
274 1961 272 Δρ. Δ. ΚΑΤΣΗΣ (Δρ. Μαθ/κός) Θεωρία των εκλείψεων
275 1961 273 Δρ. Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (Υπτγος Δτης ΓΥΣ - Τοπογρ. Μηχ.) Διεθνή επιστημονικά νέα (συνέχεια του προηγούμενου)
276 1961 80 274 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. Της Αστρ. Του Πανεπ. Αθηνών και Πολυτ. Αθηνών) Ο Ήλιος και οι επιδράσεις του επί της Γης.
277 1961 275 Δρ. Δ. ΚΑΤΣΗΣ (Δρ. Μαθ/κός) Θεωρία των εκλείψεων(συνέχεια).
278 1961 276 Γ. Μ. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ (Καθ. Μαθημ.) Ο Αστρονομικός ορίζων.
279 1961 277 Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Μαθ/κος ΕΕΑΕ) Σύμμορφος απεικόνισις μέσω των ολόμορφων λύσεων της διαφορικής εξίσωσης του BESSEL με τη βοήθεια του Ηλεκτρ. Αναλογικού υπολογιστού RA/463/2 της TELEFUNKEN.
280 1962 81 278 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Υφ. της Αστρ. του Πανεπ. Αθηνών και Πολυτ. Αθηνών) Ο Ήλιος και οι επιδράσεις του επί της Γης(συνέχεια).
281 1962 279 Φ. Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Υφτης Πανεπ. Αθηνών) Συμβολή εις την μελέτην της ετήσιας πορείας της θερμοκρασίας του αέρος στην Ελλάδα.
282 1962 280 Γ. Κ. ΓΟΥΔΑΣ (Μαθ. PH.D. Και) Λύσεις του LAGRANGE εις το πρόβλημα των -
283 1962 281 ΓΡ. Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μαθ. Βοηθός Εργαστηρίου Αστρον. Πανεπ. Αθηνών) 3 σωμάτων και μικραί κινήσεις εις την περιοχήν αυτών.
284 1962 282 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Αστρον. Ινστ, του Εθνικού Αστερ. Αθηνών του 1959.
285 1962 283 Δρ. Δ. ΚΑΤΣΗΣ (Δρ. Μαθ/κός) Θεωρία των διπλών αστέρων.
286 1962 284 Ν. Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ (Μαθ/κος Κέντρου Πυρ. Ερευνών Δημόκριτος) Σύντομος εισαγωγή εις τους ηλεκτρονικούς αναλογικούς υπολογιστάς.
287 1962 285 Β. Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ (Δρος Μαθημ. Επιμ. Εργαστ. Αστρ. Πανεπ. Θεσ/κης) Η ανάπτυξης της ραδιοαστρονομίας και η συμβολή αυτής εις την έρευνα της δομής του Σύμπαντος.
288 1963 83 286 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
289 1963 287 ΧΡ. ΚΟΥΡΗΣ ( Μαθ. - Φυσ. του Κεν. Πυρ. Ερευνών Δημόκριτος) Το πρόβλημα της βαρύτητας.
290 1963 288 Δ. Π. ΗΛΙΑΣ (του Αστερ. Αθηνών) Παρατηρήσεις τεχνητών δορυφόρων.
291 1963 289 Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ( Καθ. Κολεγίου Αθηνών)
292 1963 290 Φ.Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Υφτης της Μετεωρ. Πανεπ. Αθηνών) Αι μετεωρολογικαί παρατηρήσεις το έτος 1851 στην Αθήνα.
293 1963 291 Δρ. Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (Υπτγος Δτης ΓΥΣ - Τοπογρ. Μηχ.) Διεθνή επιστημονικά νέα.
294 1963 292 Φ. Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Υφτης της Μετεωρ. Πανεπ. Αθηνών) Η ζωή και το έργον του Αμερικανού μετεωρ/γου Charles F. Brooks καθηγητού του Πανεπ. του Harvard.
295 1963 293 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (καθ. Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Άστρον. Ινστ. του Εθνικού Αστερ. Αθηνών του 1960
296 1963 84 294 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
297 1963 295 Κ. Α. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ (Ραδιοηλεκτρολόγος - Φυσικός) Συμβολή των ραδιοαστρονομικών παρατηρήσεων εις την πρόγνωσις των γεωμαγνητικών καταιγίδων αιφνίδιας απαρχής.Δεκαδική ενιαία κατάταξις 528.
298 1963 296 Α. ΣΩΚΟΣ ( Δρ. Μηχ. Καθηγ. ΕΜΠ.)
299 1963 297 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Αστρον. Ινστ. Του Εθνικού Αστερ. Αθηνών του 1961.
300 1964 85-86 298 Δρ. Ν. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ (ε.α.Υπτγος Δτης ΓΥΣ ) Διεθνή επιστημονικά νέα.
301 1964 299 Β. Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ (Δρος Μαθημ. Επιμ. Εργαστ. Αστρ. Πανεπ. Θεσ/κης) Ο πλανήτης Αφροδίτη
302 1964 300 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Καθ. Πανεπ.) Αι ανεμολογικαί συνθήκαι του οροπεδίου του Λασηθίου.
303 1964 301 ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ (Δρ. Φ.Ε. Επιμ. Εργ. Φυσ. Παν. Θεσ.) Περί μαγνητικού συντονισμού των ηλεκτρονίων.
304 1964 302 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ ( Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Έκθεσις πεπραγμένα του Αστρον Ινστ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών του 1962.
305 1964 303 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
306 1964 304 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ( Καθ. Πανεπ.) Μικροκλιματικαί έρευναι εις Πολεμάρχαν Επιδαύρου.
307 1964 304 Δ. ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ (Καθ. της ΣΣΕ και της Τοπογρ. Της ΓΥΣ) Μέθοδος σπουδής συστημάτων προαγωγών.
308 1964 306 Φ.Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ (Υφτης . Πανεπ. Αθηνών) Συνοπτική έκθεσις επί των εργασιών του <Συμποσίου Ακτινοβολίας> του συνελθόντος εις Leningrad.
308 1964 307 Χ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ (Βοηθός Εργαστ. Αστρον. Πανεπ. Αθηνών. Εκτοξευθέντες τεχνητοί δορυφόροι 1957 - 1964
309 1964 88 308 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
310 1964 309 Λ. Ν. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ( Καθ. Πανεπ.) Επί των κλιματικών και μικροκλιματικών συνθηκών της περιοχής Σχοινιά(Μαραθώνος).
311 1964 310 Δ. ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ (καθ. του ΣΣΕ και της Τοπογρ. της ΓΥΣ) Επίλυσις θεμελιωδών προβλημάτων Τοπογραφίας.
312 1964 311 Π. Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΦΕ Βοηθός εις Αστερ. Αθηνών) Πρόγνωσις καιρού και εδαφικός Σάλος.
313 1966 89 312 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
314 1966 313 Δ. ΡΟΚΟΥ ( Διπλ. Αγρ. - Τοπ. Μηχ. Επιμελητηρίου ΕΜΠ) Στοιχεια για τα όργανα και τη πορεία αναλυτικής επεξεργασίας ενός φωτογραμμετρικού προβλήματος.
315 1966 314 Δρ. Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ( Δασολόγος M. Sc. Επιμέλ. ΕΜΠ). Φωτογραμμετρικαί εφαρμογαί του μετασχηματισμού συντεταγμένων εις ορθογώνια συστήματα.
316 1966 315 Σ. Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ( Δρ. Φυσικής) Μέτρησις ακτίνων ταχυτήτων των αστέρων.
317 1966 316 Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ( Δντης ΕΜΥ Δρ. Φ. Ε.) Αι βόριαι θύελαι των ακτών της Νοτίου Κρήτης
318 1966 317 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (καθ. του Πανεπ. Αθηνών) Πεπραγμένα του Αστρον. Ινστ. του Εθνικού Αστερ. Αθηνών του 1963.
319 1966 90 318 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
320 1966 319 ΓΥΣ/Υπνση Γεωδ. - Τμ. Αστρον. Εκτελεσθείσαι μετρήσεις δια τον προσδιορισμόν των συνιστωσών της αποκλίσεως της κατακορύφου.
321 1966 320 Σ. Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφτης Αστρον. Πανεπ. Αθηνών) Το διάγραμμα δείκτης χρώματος - φαινομένων μέγεθος των σφαιρωτών σμηνών.
322 1966 320 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Έκθεσις πεπραγμένων του Αστρον. Ινστ. Του Εθν. Αστερ. Αθηνών των ετών 1964 και 1965.
323 1967 91 322 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
324 1967 323 ΓΥΣ/ΥΠΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Εργασίαι δια τον προσδιορισμόν αποκλίσεως της κατακορύφου.
325 1967 324 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Υφ. Της Αστρ. Του Πανεπ. Αθηνων και ΕΜΠ) Αστρικαί παραλλάξεις και αποστάσεις.
326 1967 325 Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (Καθ. Φυσ. του Πειρ. Σχ. Πανεπ. Αθηνών) Περί της μεταβολής της λαμπρότητας του Ζενίθ κατά την ολικήν έκλειψιν του ηλίου της 20/5/1966 εις Χαλκίδας.
327 1967 326 ΣΤ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ( Δρ. Φ.Ε. - Μετεωρ/γος) Ψυχραί ατμοσφαιρικάι λίμναι εν Ελλάδι.
328 1967 327 Χ. Ι. ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ (Μηχ. Ηλγος) Εξέλιξεις πυραύλων διαστημοπλοίων, προβλήματα υπό αντιμετώπισιν.
329 1967 91α 328 Α. ΣΟΚΟΣ ( Καθηγ. ΕΜΠ.) Το ζωτικό, αλλά δυσεπίλυτον πρόβλημα του ( Ελληνικού) κτηματολογίου - Προτάσεις δια την ευχερή επίλυσή του.
330 1967 92 329 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
331 1967 330 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Καθ. Πανεπ. Αθηνων ) Τα ηλιακά ωρολόγια Ανδρονίκου και Κυρήστου.
332 1967 331 Δ. ΚΑΤΣΗΣ (Δρ. Μαθ. Αστρονόμος) Διαφορικαί εξισώσεις της θεωρίας των παρέλξεων.
333 1967 332 Κ. ΠΛΑΤΑΚΗΣ (Φυσ. Λυκειάρχης) Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις εν Σπέτσαις.
334 1967 333 Π. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ( Βοηθός εργαστ. Αστρον. Πανεπ. Αθηνών) Φωτοηλεκτρικαί μετρήσεις του φωτός εις το Ζενιθ κατά τη διάρκεια της Δακτυλιοειδούς εκλείψεως του ήλιου της 20ης Μαίου 1966.
335 1968 93 334 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
336 1968 335 Σ. Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Ιωαννίνων) Η κοσμική ραδιο - ακτινοβολία
337 1968 336 Β. Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ (Δρ. Μαθημ. Επιμ. Εργαστ. Αστρ. Πανεπ. Θεσ/κης) Ημιαστέρες.
338 1968 337 Β.Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ(Δρ.) Π.Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Το πεδίον των τεκτονικών τάσεων εις λίαν ενεργούς σεισμικών περιοχάς της Γης.
339 1968 338 Δ.ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Έκθεσις πεπραγμένων του Αστρ. Ινστ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών έτους 1966. Πεπραγμένα του εργαστηρίου Αστρονομίας του Πανεπ. Αθηνών δια τα έτη 1966 - 1967.
340 1968 94 339 ΓΥΣ Η ΓΥΣ κα αι ασχολίαι της.
341 1968 340 Γ. ΜΠΑΝΟΣ (Δρ. Αστρ. Αστερ. Αθηνών) Ηλιακά μαγνητικά πεδία
342 1968 341,342 Θ. ΠΡΟΚΑΚΗΣ (Φυσικός Ραδ/γος Αστρον. Αστερ. Αθηνών) και Π.ΔΑΝΙΗΛ (Ραδ/γος του Κ.Π.Ε. Δημόκριτος) Αυτόματος περοστρφεύς θόλου ηλιακού τηλεσκοπίου.
343 1968 343 Μ. ΖΗΚΙΔΗΣ και Ε. ΣΑΡΡΗΣ ( Βοηθοί Αστρον. του Πανεπ. Αθηνών) Φωτοηλεκτρικαί μετρήσεις του φωτός του Ζενιθ κατά τη διάρκεια της μερικής εκλείψεως του ήλιου της 22ας/9/1968.
344 1969 95 344 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
345 1969 345 Β. Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ (Καθ. του Αστρον. Πανεπ. Αθηνών)) Παλλόμεναι Ραδιοπηγαί.
346 1969 346 Κ. Σ. ΧΑΣΑΠΗΣ (Επιμ. Αστερ. Αθηνών) Η προέλευσις των κρατήσεων της Σελήνης.
347 1969 347 Γ. Δ. ΜΠΟΖΗΣ ( Επιμ. Εργαστ. Αστρον. Πανεπ. Θεσ/νίκης) Εσωτερική δομή και πρότυπα αστέρων.
348 1969 348 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Έκθεσις πεπραγμένων του Αστρον. Ινστ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών των ετών 1967 και 1968.
349 1969 96 349 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
350 1969 350 Δρ. Α . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ( Δρ. Φωτ.τρίας Επιμ. ΕΜΠ) Προβλήματα φωτογραμμετρίας, ο αναλυτικός προσανατολισμός επί σύγχρονων βάσεων.
351 1969 351 Κ. Ν. ΜΠΛΕΤΣΗΣ Ηλιακά Ωρολόγια.
352 1970 97 352 Δ. Μ . ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ (Τακτ. Καθ. της Σ.Σ.Ε. και Σχ. Τοπ. ΓΥΣ) Εφαρμογαί ανωτέρων μαθηματικών εις την ανωτέραν Γεωδαισίαν.
353 1970 353 Σ. Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Ιωαννίνων) Απόλλων 10, Απόλλων 11
354 1970 354 Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (Δρ. Φ.Ε. του Πανεπ. Αθηνών) Η σπουδή της λαμπρότητας του Ζενίθ μετά του τύπου των αερίων μαζών.
355 1970 355 Ι.Δ. ΚΑΡΑΛΗΣ (Φυσικός Ραδ/γος Βοηθ. Εργ. Μετεωρ. Πανεπ. Αθηνών) Η χρησιμοποίησις της Αιολικής ενέργειας προς παραγωγήν ηλεκτρικής ενέργειας εν Ελλάδι.
356 1970 356 Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Ετήσια έκθεσις Αστρον. Ινστ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών.
357 1970 98 357 Δ. Α. ΜΕΤΑΞΑΣ (Καθ. Πανεπ. Ιωαννίνων) Η ημερήσια κύμανσις της νεφώσεως εις την Αττικήν.
358 1970 358 Δ. Μ . ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ (Τακτ. Καθ. της Σ.Σ.Ε. και Σχ. Τοπ. ΓΥΣ) Χάρται και Πίνακες Loran.
359 1970 359 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
360 1971 99 360 Π. ΜΠΟΖΩΝΗΣ ( Δρ Μαθ/κών) Υποπολλαπλότητες του Ευκλείδιου χώρου Rn
361 1971 361 Χ. Ι. ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ (Μηχ. Ηλγος τ. Καθ. Σχ. Ναυτ. Δοκίμων) Προοπτική εξελίξεων Αεροναυτικής.
362 1971 362 Σ. ΠΛΑΚΙΔΗΣ (Ομοτ. Καθ. Πανεπ. Αθηνών) Πρακτικαί οδηγίες δια την παρατήρησιν των εκλείψεων της Σελήνης.
363 1971 100 363 Χ. Ι, ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ (Μηχ. Ηλγος τα. Καθ. Σχ. Ναυτ. Δοκίμων) Μερικαί Διαστημικαί Αποστολαί.
364 1971 364 Π. ΡΟΒΙΘΗΣ (Αστρ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Το Νεφέλωμα Μ - Ι (ΚΑΡΚΙΝΟΣ).
365 1971 365 Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ( Φυσικός - Ηλεκτ. Αστρ. Πανεπ. Θεσ/νίκης. Ηλιακός άνεμος και πλάσμα.
366 1971 366 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
367 1972 101 367 Ν. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ( Δρ. Φυσ. Επιστ.) Μετρήσεις επί της λαμπρότητας του Ζενίθ.
368 1972 368 Δ. Γ. ΒΛΑΧΟΣ (Δρ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. Μαθ/κος, Επιμ. ΕΜΠ) Υπολογισμός δικτύου τριγωνομετρικής υψομετρίας.
369 1972 102 369 Σ. Ν. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Καθ. Πανεπ. Ιωαννίνων) Η διαμόρφωσις της συγχρόνου Αστρονομίας.
370 1972 370 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
371 1973 103 371 Ι. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ (Καθ. ΕΜΠ έδρα Φωτογρ/τρίας) Αεροτριγωνισμός δι' ανεξαρτήτων μοντέλων
372 1973 372 Ανχης ΖΕΡΒΑΣ (της ΓΥΣ) Αεροτριγωνισμός δια της μεθόδου των ανεξαρτήτων αεροζευγών εφαρμοζομένης υπό της ΓΥΣ.
373 1973 104 373 Ανχης Ν. ΦΙΛΗΣ (της ΓΥΣ) Έκθεσις επί των εργασιών του συνεδρίου του Ηνωμένου Ευρωπαικού χωρ/κου δικτύου (UELN) εις Βρυξέλες 15-18/5/73.
374 1973 374 Λγος Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (Μαθ/κος της ΓΥΣ) Αντίστροφος μήτρα ορθογωνίου μήτρας.
375 1974 105-106 375 Β. Κ. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ (Γεωφυσικός) Γεωφυσικαί και Γεωδιναμικαί ιδιότητες της Μεσογείου.
376 1974 376 Β. Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (Μαθ. - Μετ/γος) Αναλυτικαί λύσεις των γραμμικοποιηθεισών μετεωρολογικών εξισώσεων και η φυσική της αριθμητικής προγνώσεως.
377 1974 377 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της έτη 1973 & 1974.
378 1975 107-108 378 Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( Δρ. Τοπ. Μηχ. Επιμ. Εργ. Πανεπ. Θεσ/νίκης) Μέθοδος επιλύσεως του προβλήματος της γεωδαιτικής μεταφοράς εις έν γεωκεντρικόν τρισορθογώνιων σύστημα συντ/νων με τη βοήθεια ηλεκτ. υπολογιστικής μηχανής.
379 1975 379 Α. ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ( Επιμ. Εργ. Γεωδ.) και Α. ΤΣΟΥΜΗΣ (Επιμ. Εργαστ. Γεωδαισίας Αστρ.) του Αρ. Πανεπ. Θεσ/νίκης. Λύσις των δύο θεμελιωδών προβλημάτων της ανωτέρας Γεωδαισίας με τη βοήθεια πινάκων.
380 1975 380 Β. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (Δρ. Μαθ/κος Μετεω/γος - Επιμ. Μετεωτ. του Εθν. Αστερ. Αθηνών) Μία ανασκόπησις επί της εξελίξεως των μοντέλων της κυκλωνικής (ή υφεσιακής) καταιγίδος.
381 1975 381 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της.
382 1976 109-110 382-383 Ανχης Π. ΤΕΓΟΣ (της ΓΥΣ - διπλ. του ΕΜΠ) και Ανχης Π. ΚΛΕΤΣΑΣ ( της ΓΥΣ - Διπλ. του ΕΜΠ) Αφομοίωσις ( ισοστάθμησις) πολυγωνικής οδεύσεως ακριβείας δια της μεθόδου των ελαχ. τετραγώνων (άμεσοι παρατηρήσεις)
383 1976 384 ΔΗΜ. Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ( Ομοτ. Καθηγ. Αστρ. Πανεπ. Αθηνών ) Τα μεγάλα σύγχρονα τηλεσκόπια.
384 1976 385 Χ. Ι. ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ (Μηχ. Ηλ/γος τ. Καθ. Σχ. Ναυτ. Δοκίμων) Η κρίσις του πετρελαίου και η αντιμετώπισις ενεργειακών αναγκών.
385 1975 386 Κ. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ( Επιμ. ΚΕΑΕΜ) Η ηλιακή δραστηριότητα και αι βροχοπτώσεις εις παγκοσμίαν κλίμακαν.
386 1976 387 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ - Μαθ/κος) Γενικευμένη αντίγραφος μήτρα.
387 1976 388 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της το έτος 1976.
388 1977 111-112 389 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Μαθ/κός) Συνόρθωσις άμεσων εξαρτημένων παρατηρήσεων δια Μ.Ε.Τ. με ηλεκτρ. υπολογιστή.
389 1977 390 Π. Ε. ΡΟΒΙΘΗΣ ( Δρ. Βοηθός Αστεροσκοπίου Αθηνών) Μέθοδοι <>.
390 1977 391-392 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) και ΣΤ. ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ ( Διπλ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ - Καθ. ΣΤΕΑΜ) Ελαχιστοτετραγωνική συνόρθωσις πλευρομετρηθείσης επεκτάσεως κεντρικού δικτύου.
391 1977 393 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Μαθ/κός) Αφομοίωσις (διόρθωσις) εις δύο στάδια των μετρηθείσων γωνιών απλών τριγωνομετρικών δικτύων.
392 1977 394 ΓΥΣ Η ΓΥΣ και αι ασχολίαι της το έτος 1977.
393 1978 113 395 Α. Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Επιμ. Εργ. Γεωδαισίας Πολυτ. Σχ. Πανεπ. Θεσ/νίκης) Θεωρητική διερεύνησις του προλήματος των υψών εις την Γεωδαισίαν.
394 1978 396-397 Α ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) και ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΛΗ - ΚΙΤΣΟΥ ( Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. - Βοηθός ΕΜΠ) Πλέον έυλογοι σημειακοί εκτιμηταί και πλέον εύλογα διασήτηματα και χωρία εμπιστοσύνης αμέσως μετρηθέντων Γεωδαιτικών μεγεθών.
395 1978 398 Α. Κ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ (Επιμ. Εργ. Γεωδ. Αστρονομίας) Άριστες θέσεις παρατηρήσεως θεμελιωδών αστέρων.
396 1978 114 399 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Μηχ. ΕΜΠ ) Η Γεωδαιτική κατανομή.
397 1978 400 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Μαθ/κός) Αφομοίωση γραμμικών εξαρτημένων εξισώσεων συνθηκών με τη Μ.Ε.Τ.
398 1978 401 Ε. Ν. ΠΑΤΜΙΟΣ ( Δρ. Επιμ. Εργ. Φωτ/τρίας Πολυτ. Σχ. Α.Π.Θ.) Παρατηρήσεις αφορώσαι εις την ισοστάθμησις κατά το απόλυτον προσανατολισμόν στερεοσκοπικού ζεύγους εικόνων.
399 1978 402 Διερεύνηση του προβλήματος της αναγωγής μιας αποστάσεως του χώρου πάνω στο ελλειψοειδές αναφοράς.
400 1978 115 403 Ανχης ΚΑΛΑΤΖΗΣ( της ΓΥΣ Διπλ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) Σύνδεσις γεωδαιτικών συστημάτων
401 1978 404 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Μαθ/κός) Πλάγια ισαπέχουσα αζιμουθιακή προβολή του ΗΑΤΤ.
402 1978 405-406 Α ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) και ΕΥΓ. ΣΚΟΥΡΔΟΥΜΠΗ ( Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθημ. Πανεπ. Αθηνών) Ελαχιστοτετραγωνική συνόρθωσις πλευρομετρηθείσης αλύσεως τριγώνων.
403 1978 407 Α. Κ. ΤΣΙΟΥΜΗΣ (Επιμ. Εργ. Γεωδ. Παν. Αθηνών) Προσδιορισμός της αναλυτικής μορφής της εικόνας τυχαίας γεωδαισιακής γραμμής στη προβολή HATT - εφαρμογές.
404 1978 408 Α. ΜΠΑΝΤΕΛΛΑΣ (Επιμ. ΠΣΑΡΘ) και Α. ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ.) Δημιουργία δικτύων ανωτέρας τάξεως από δίκτυα κατωτέρας τάξεως.
405 1979 116 409 Ανχης Α. Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ( της ΓΥΣ - Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) Υπολογισμός τριγωνομετρικού δικτύου ανωτέρας τάξεως δια της μεθόδου των εξισώσεων συνθηκών με τη χρήση ηλεκτρ. υπολογιστών.
406 1979 410 ΔΗΜ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Ομοτ. Καθ. Αστρονομίας Πανεπ. Αθηνών.) Τα μεγάλα σύγχρονα ραδιοτηλεσκόπια και η απόδοσίς τους.
407 1979 411 Πλχης (ΠΝ) Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Μια νέα μέθοδος προσδιορισμού των εκλείψεων Ηλίου - Σελήνης.
408 1979 412 Τχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Μαθ/κός) Αφομοίωση τριγωνομετρικών δικτύων με τη μέθοδο της μεταβολής των συν/νων.
409 1979 117 413 Ανχης ΑΝ. ΣΟΥΛΗΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ.) Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησιας.
410 1979 414 Πλχης (ΠΝ) Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ Προσδιορισμός των σεληνιακών εκλείψεων με βάση τη σχηματοζομένης γωνίας του συστήματος ΓΗΣ - ΗΛΙΟΥ - ΣΕΛΗΝΗΣ.
411 1979 415-416 ΑΝ. Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Δρ. Μαθ/κός - Επιμ. ΕΜΠ.) και ΤΗΛ. Ι. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ( Φυσικός Βοηθός ΕΜΠ) Κριτήρια ελέγχου ακριβείας των αριθμητικών εφαρμογών εις το πρόβλημα των μαγνητικών ζευγών ουρανίων σωμάτων.
412 1979 417 ΓΥΣ Σύστασης επιστημονικής και τεχνικής βιβλιοθήκης στη ΓΥΣ.
413 1980 118 418 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) <> Αφομοίωση του Ελληνικού τριγωνομετρικού δικτύου Iης τάξεως
414 1980 419 Λ. Δ. ΠΙΝΟΤΣΗΣ (Φυσικός Μετεωρ/γος Βοηθός Εργ. Αστρον. Πανεπ. Αθηνών) Διαστολή του σύμπαντος και κοσμολογικές θεωρίες.
415 1980 420 ΕΥΑΓ. Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (Δρ. Φυσικός) Διηλεκτρικά, Διηλεκτρική σταθερά ειδική αγωγιμότης και διηλεκτρικαί απώλιαι.
416 1980 119 421 Π. ΣΑΒΑΙΔΗΣ (Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ. Συνεργάτης Εργ. Γεωδ. Αστρ. ΠΣΑΝΘΠ) Η ισοστάθμιη τριπλευρικών δικτύων με τη βοήθεια των λόγων των μετρούμενων αποστάσεων.
417 1980 422-423 Α. ΜΠΑΝΤΕΛΛΑΣ (Καθ. Πολυτ. Σχ. Α.Π.Θ.) και Α. ΤΣΙΟΥΜΗΣ ( Επιμ. Γεωδ. Αστρ. της Πολυτ. Σχ. Α.Π.Θ.) Παρατηρήσεις πάνω στην ισοστάθμηση τριγωνομετρικών δικτύων με τη μέθοδο μεταβολής των συντεταγμένων.
418 1980 424 Υπχος (ΔΒ) ΑΝΤ ΖΗΣΟΥ (Μαθ/κος), Υπχος (ΔΒ) ΣΤ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ , Υπχος (ΠΖ) Ι. ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ Προσδιορισμός της θέσεως σημείου στο χώρο - προσδιορισμός της επιπέδου τροχιάς κινητού στόχου.
419 1980 425 Π. Ε. ΡΟΒΙΘΗΣ ( Αστρονόμος του Εθν.Αστερ. Αθηνών) NOVAE και SUPERNOVAE.
420 1981 120 426 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) << PROGRAM VALOXY>> Αφομοίωση μεγάλων γεωδαιτικών δικτύων με τη μέθοδο μεταβολής των συντεταγμένων.
421 1981 427 Ε. ΒΟΖΙΚΗΣ (Δρ. Μηχ. Διπλ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) Σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός σε αναλογικά όργανα απόδοσης με τη βοήθεια υπολογιστών τσέπης.
422 1981 428 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) Η οπισθοτομία μετασχηματισμένη κατά MOEBIUS.
423 1981 429 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) Δυναμική θεώρησις του πολικού εμβαδομέτρου.
424 1981 121 430 Χ. Ι. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ( Επιμ. Εργ. Γεωδ. Αστρ. του Α.Π.Θ.) Μετατροπή γεωγραφικών συντεταγμένων σε αζιμουθιακές συν/νες HATT με τη βοήθεια ορθογωνίων σφαιρικών συν/νων.
425 1981 431 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Τοπ. Μηχ. Μαθ/κος) Πιθανοθεωρητικαί ερμηνίαι τοπογραφικών προδιαγραφών.
426 1981 432 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ ( Δρ. Τοπ. Μηχ. Μαθ/κος) Μεγιστοεμβαδικοί έλεγχοι.
427 1982 122 433 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Πτυχ. Μαθ. Σχ. Α.Π.Θ.) Αφομοίωση σε δύο στάδια εξαρτημένης όδευσης - κριτήρια ακριβείας.
428 1982 434 ΓΥΣ/ ΥΔΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Εργασία ελέγχου κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου στη σεισμική περιοχή των Ακλυονίδων νήσων.
429 1982 435-436 Χ. ΛΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ( Πτυχ. Μαθ/κος Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. Και Ι. ΔΟΥΚΑΣ (Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ.) Η ισοστάθμιση των ελευθέρων χωροσταθμικών δικτύων
430 1983 123 438 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Πτυχ. Μαθ. Σχ. Α.Π.Θ.) Αφομοίωση σταθμών μετρήσεων.
431 1983 439-440 Λ. Χ. ΣΟΥΚΑΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) και Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) Ένα κριτήριο εκτιμήσεως της ακριβείας των αποτελεσμάτων της οπιστομίας. Το ευθύγραμμο εμβαδόμετρο.
432 1983 441 Α. ΧΑΛΙΟΥΛΑΣ (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Μαθ/κος Επιμ. ΕΜΠ) Προσδιορισμός και πύκνωση γεωδαισιακής γραμμής με αριθμητικές μεθόδους.
433 1983 124 442 Γ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ( Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ) CURY: Πρόγραμμα αυτόματης σχεδίασης καμπυλών.
434 1983 443 Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Δρ. Μηχ. ΕΜΠ - Καθ. ΚΑΤΕΕ Αθηνών) Συμβουλή στην ταχύτερη χρησιμοποίηση των μεθόδων των συμβατικών έμμεσων μετρήσεων του γεωδαιτικού λογισμού με τη βοήθεια τα αριθμητικής αναλύσεων και ρου γραμμικού προγραμματισμού.
435 1983 444 ΓΥΣ/ ΥΔΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Αστρογεωδαιτικός προσδιορισμος του γεωειδούς εις ED 50.
436 1983 445 ΓΥΣ/ ΥΔΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Προσδιορισμός των συνιστωσών των σχετικών αποκλίσεων της κατακορύφου και των σχετικών υψομέτρων Ν του γεωειδούς από ανωμαλίες βαρύτητος ελευθέρου αέρος για τον Ελλαδικό χώρο.
437 1984 125 446 Γ. ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ (Υφτης του ΕΜΠ) ΚΑΙ ΛΓΟΣ ΑΝ. ΖΗΣΟΥ ( της ΓΥΣ Πτυχ. Μαθ. Σχ. Παν. Αθηνών) Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στις γεωδαιτικές μετρήσεις.
438 1984 447 ΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ( Καθ. του Πανεπ.του Αννόβερου) Μια μέθοδος για την ανάλυση μικρομετακινήσεων.
439 1984 448-449 ΕΥΤ. ΣΤΕΙΡΟΣ ( Τοπ. Μηχ. ) ΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ( Καθ. του Πανεπ.του Αννόβερου) Στατιστική των παραμορφώσεων δικτύου ως προς ωρισμένη διεύθυνση. Βελτιστοποίηση γεωδαιτικών δικτύων.
440 1984 450 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) Κριτήρια ακριβείας για τριγωνομετρικά δίκτυα
441 1984 126 451 Γ. ΜΑΚΡΗΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΕΜΠ) Υπολογισμός του αντιστρόφου προβλήματος γεωδαιτικής μεταφοράς με τη μέθοδο χορδής.
442 1984 452 ΔΗΜ. Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ (Ομοτ. Καθηγητής Αστρονομίας Πανεπ. Αθηνών) Τα σύγχρονα προβλήματα της Αστρονομία
443 1984 453 Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (Δρ. Φ.Ε.) Η πορεία της θερμοκρασίας εδάφους στο Μετεωρολογικό σταθμό του Φουρνά Ευβοίας.
444 1984 454 Ι. ΔΟΥΚΑΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ.) Η επίδραση του σφάλματος κεντρώσεως στην ισοστάθμιση ενός οριζοντίου τριγωνομετρικού δικτύου.
445 1984 455 Ταξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Δείγματα προιστορικής Τοπογραφίας.
446 1985 127 456 Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ.) Γεωδαισία και θεωρία των τεκτονικών πλακών.
447 1985 457 Ι. ΔΟΥΚΑΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ.) Η εφαρμογή της στατιστικής στα οριζόντια τριγωνομετρικά δίκτυα
448 1985 458 Ν. Ι. ΓΑΪΤΑΝΟΣ (Μαθ/κός) OPTIMUM AOR μέθοδος για συστήματα με πίνακες συντελεστών των αγνώστων θετικά ορισμένους.
449 1985 459 Ν. Ι. ΓΑΪΤΑΝΟΣ (Μαθ/κός) Η ειδική περίπτωση Λ = 0 για την OPTIMUM AOR μέθοδο με πίνακες συντελεστών των αγνώστων θετικά ορισμένους.
450 1985 460 Ανχης Ι. Κ. ΤΑΚΟΣ (της ΓΥΣ - Διπλ. Αγρ. Πτυχ. Μαθ. Σχ. Α.Π.Θ.) Τριγωνομετρική υψομετρία χρήσιμες παρατηρήσεις για την επίδραση της διάθλασης.
451 1985 128 461 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η Τοπογραφία της προιστορικής Αιγιαλείας (εντοπισμός Ελίκης - Βούρας).
452 1985 462 Ι. ΔΟΥΚΑΣ (Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ.) Η χρήση σταθμών με βάρη στην ισοστάθμιση των οριζον. Τριγων. Δικτύων.
453 1985 463 Ν. Ι. ΓΑΊΤΑΝΟΣ (Μαθ/κός) Συμβολή στην ανάπτυξη της θεωρίας AOR μεθόδου για συστήματα με πίνακες συντελεστών των αγνώστων.
454 1986 129 464 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η Ομηρική Ιθάκη του Οδυσσέα.
455 1986 465 Π. ΣΑΒΑΊΔΗΣ ( Δρ. Αγρ. Τοπ. Μηχ. Α.Π.Θ. Λέκτορας Πολ. Μηχ. Πολυτ. Σχ. Θεσ.) Γεωδαιτικές μέθοδοι και μετρήσεις ακριβείας για τον εντοπισμό παρμορφώσεων σε φράγματα.
456 1986 130 466 ΧΑΛΑΡΗΣ Γ. (Αγρ. Τοπ. Μηχ. Υπαλ. της ΓΥΣ) Σχεδιασμός και υλοποίηση γεωγραφικής βάσης πληροφοριών για βασική χαρτογραφία.
457 1986 467 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.(Ερευνητής κεντ. ερευν. Αστρ.και Εφηρμ. Μαθ. Ακαδ. Αθηνών) Η αιτία της ηλιακής δραστηριότητας και της διαφορικής περιστροφής του ήλιου.
457 1987 131 468 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η χρονολόγηση της Ελληνικής Προϊστορίας ( Από τοπογραφικά, αστρονομικά και ιστορικά στοιχεία).
458 1987 469 ΓΥΣ/ ΥΔΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Διαχρονικές μετρήσεις του κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου στην Ελλάδα.
459 1987 132 470 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Βιογραφικό σημείωμα των Δτων ΓΥΣ: Υπτγου Μαλά Γεωργ. - Πιερρακέα Νικ._ Πετρίτη Κων/νου
460 1987 471 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ( Λέκτορας Γεωλογικού τμήματος Πανεπ. Αθηνών) Όριο για τη συνοχή ενός δορυφόρου.
461 1987 132 472(α)-472(β) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. και ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ(του Κ. Ερευν. Αστρον. και Εφηρμ. Μαθ. Ακαδ. Αθηνών) Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η επίδραση των πλανητών στη σεισμική δραστηριότητα της γης. ΔΕΛΤΙΟ ΓΥΣ: 52 χρόνια επιστημονικής προσφοράς.
462 1988 133-134 473-474 ΥΔΝΣΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Προσδιορισμός Γεωειδούς του Ελλην. Χ.ωρου στο Νέο Ελλην. DATUΜ.
463 1988 475 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. του Κεν. Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών Πλανητικές επιδράσεις σε ηλιακά και γήινα φαινόμενα.
464 1988 476 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Το Ομηρικόν Ίλιον της Τροίας
465 1988 477 Σχης Ι.ΤΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ ) Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων.
466 1989 135-136 478 ΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝ Λγος ΓΥΣ Γεωγραφικα συστήματα και πολεοδομικός σχεδιασμός. Υποσύστημα εισαγωγής δεδομένων.
467 1989 479 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δημ/φος Η Ιστορία της Ελληνικής Αεροναυτικής εταιρίας.
468 1989 480 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Ένας αιώνας πορεία της ΓΥΣ.
469 1989 481 Σχης Ι.ΤΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ ) Νέα συνόρθωση των τριγ. δικτύων της Ελλάδας.
470 1989 482 ΧΑΛΑΡΗΣ Γ.Μ./ ΓΥΣ και ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Λγός ΓΥΣ Συνδιασμός δεδομένων μεταξύ Vector και Raster για ολοκληρωμένες πληροφορίες στη Χαρτογραφία.
471 1990 137-138 483 Σχης Ι.ΤΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ ) Προβολικά συστήματα στην Ελλάδα.
472 1990 484 ΣΑΒΑΪΔΗΣ Π.ΚΑΘ. Α.Π.Θ. Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου με τη βοήθεια Η/Υ.
473 1990 485 ΜΠΑΝΤΕΛΛΑΣ Α. Καθ. Α.Π.Θ. - ΣΑΒΑΪΔΗΣ Π.ΚΑΘ. Α.Π.Θ. Γεωδαιτικές Επιστήμες και φιλοτελισμός.
474 1990 486 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ Δημ/φος Ουρανογραφία και Ελληνική Μυθολογία.
475 1990 487 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Το χωροσταομικό δίκτυο της Iης τάξης στον Ελλ. χώρο( Συνόρθωση και υπολογισμός)
476 1990 488 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. - του Κέντρου Ερευνών της Ακαδ. Αθηνών. Τα αποτελέσματα των προβλεψεών μας για τους κυριότερους σεισμούς του 1988
477 1990 489 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΑΚΗ Δημ/φος Το φώς της Αστρονομίας. Οι πλανήτες αποκαλύπτουν το σύμπαν.
478 1991 139-140 490 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η Ομηρική Σχερία των Φαιάκων ( Εξωκεανισμός του Οδυσσέα).
479 1991 491 ΧΑΛΑΡΗΣ Γ. Τοπογρ. Μηχ. Μ/Υ ΓΥΣ Η διαχείριση βάσεων δεδομένων ψηφιακών γεωγρ. Πληροφοριών . Το σύστημα Librarian
480 1991 492 ΖΗΣΟΥ Αντ. Τχης ΓΥΣ Αξιοπιστία απεικονιζομένων επιφανειών με Η/Υ από σημειακές μετρήσεις.
481 1991 493 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Τχης ΓΥΣ MANATZMAN των ανθρωπίνων πόρων.
482 1991 494 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Επίκ. Καθ. Πληροφορική: Ένας καινούργιος επιστημονικός και τεχνολογικός κλάδος.
483 1991 495 ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Τχης ΓΥΣ . Η σπουδαιότητα του χρήματος στην παρακίνηση για εργασία, ευχαρίστηση και παραγωγικότητα.
484 1991 496 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. Φυσικός Προσέγγιση ΙΙας τάξεως στη μετάδοση ενός σωματιδίου που βρίσκεται σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα ταλαντωτών και πάνω του επιδρά εξωτερική δύναμη.
485 1992 141 497 Σχης Ι.ΤΑΚΟΣ ( της ΓΥΣ ) Εξέλιξη γεωδαιτικών υπολογισμών στη ΓΥΣ - Αεροτριγωνισμός κατά ΜΠΛΟΚ - Βελτιστοποίηση DATUM.
486 1992 498 Μ. ΤΣΑΚΙΡΗ - ΣΤΡΑΤΗ. Λέκτωρ Α.Π.Θ. Τεχνικές διαχείρισης ψηφιακών εικόνων.
487 1992 499 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Επίκ. Καθ. Παν. Αθηνών Γενική θεώρηση και φυσική εξήγηση των παλιρροιών.
488 1992 500 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Ο τάφος του Οδυσσέα είναι η Λευκάδα.
489 1992 501 ΓΥΣ Δραστηριότητες ΓΥΣ έτους 1992.
490 1993 142 502 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η προϊστορική Κοσμολογία των Ελλήνων.
491 1993 503 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤ. Ανχης ΓΥΣ Χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
492 1993 504 ΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝ. Τχης ΓΥΣ Χρησιμοποίηση ψηφιακών υψομετρικών δεδομένων σε προκαταρκτικές μελέτες οδοποιίας.
493 1993 505 ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ Ε. Υπλος ΓΥΣ Ιοί υπολογιστών.
494 1993 506 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Η επαναμέτρηση του Βαρομετρικού δικτύου IΙης τάξεως στην Πελοπόννησο.
495 1994 143 507 ΖΗΣΟΥ ΑΝΤ. Ανχης ΓΥΣ Ευρωπαικά χαρτογραφικά νέα.
496 1994 508 ΖΗΣΟΥ ΑΝΤ. Ανχης ΓΥΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΤ. Ανχης ΓΥΣ - ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. Ανχης ΓΥΣ Υψομετρική ζεύξη διαύλου Ρίου - Αντιρίου με ειδικές μεθόδους ακριβείας.
497 1994 509 ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Θ. Καθ. ΤΕΙ Το Φωτοβαρυτικό πρόβλημα των δύο σωμάτων με αντίσταση του περιβάλλοντος μέσου ανάλογη στη ταχύτητα.
498 1994 510 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Λ. Τοπογρ. ΕΜΠ Το GPS και η χρήση του στη σύγχρονη Γεωφυσική έρευνα στη θάλασσα για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων.
499 1994 511 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Λ. Τοπογρ. ΕΜΠ Τοπογραφία και ραδιοπλοήγηση.
500 1994 512 ΝΙΝΙΟΣ Χ. Λγος ΓΥΣ. Γενίκευση σημειακών χαρτογραφικών στοιχείων σε περιβάλλον συστήματος πληροφοριών.
501 1994 513 ΔΟΥΖΙΝΑΣ Γ. Υπογος Η γεωγραφική συνείδηση εθς τον Αριστοτέλη.
502 1995 144 514 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Επίκ. Καθ. Παν. Αθηνών. Η διαστημική επιστήμη στη νέα θεώρηση του ηλιακού μας συστήματος. Οι κοσμογονικές θεωρίες και το μέλλον της Γης μας.
503 1995 515 ΚΩΛΛΕΤΗ ΕΥΑΓ. Τοπ/φος και ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Η επαναμέτρηση της χωρ. Οδεύσεως Αλεξανδρουπόλεως - Κομοτηνής - Ξάνθης - Καβάλας (μεγίστης ακριβείας )σε συνδυασμό με επαναμέτρηση ακριβών μετρήσεων βαρύτητος.
504 1995 516 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Βαρυτομετρική συνείδηση του 0ης τάξεως βαρυτομετρικού δικτύου με το Iης τάξεως βαρυτομετρικού δικτύου της Ελλάδας.
505 1995 517 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Καθ. Ελαχιστοτετραγωνικός υπολογισμός πλήρως εξαρτημένης πολυγωνικής οδέυσεως με χρήση Η/Υ.
506 1995 518 ΡΑΣΣΙΑΣ Ι. Επικ. Καθ. Δύο καινούρια θεωρήματα για μινίσκους.
507 1996 145 519 ΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝ. Υπογος Δτης ΓΥΣ Διδακτορική διατριβή.
508 1996 520 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Αστρονομική διαίρεση του ζωδιακού κύκλου.
509 1996 521 ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΡΕΒ. - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Τα ηλιακά ωρολόγια των προπυλαίων της Ακροπόλεως των Αθηνών.
510 1996 522 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. Υπολογισμός εμβαδού επιφάνειας πολυγωνικής έκτασης με χρήση μόνο γραμμικών στοιχείων και Η/Υ..
511 1996 523 ΝΙΝΙΟΣ Λγος ΓΥΣ Από τα Ράστερ στα Βέκτορ
512 1996 524 ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Επίκ. Καθ. Παν. Αθηνών Τεχνική νοημοσύνη.
513 1997 146 525 ΦΩΤΙΟΥ Α. Καθ. ΡΩΣΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Αν. Καθ. ΠΙΚΡΙΔΑΣ ΧΡ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΡ. Σχης ΓΥΣ - ΚΑΠΑΔΑΚΗΣ Β. Λγος ΓΥΣ Μελέτη των μικρομετακινήσεων στη περιοχή της τεχνικής λίμνης του Αλιάκμωνα με μετρήσεις GPS.
514 1997 526 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Προσδιορισμός διακυμάνσεων Ν. Γεωειδούς - Ελλειψοειδούς στο WGS 84.
515 1997 527 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητος από επαναμέτρηση του βαρυτομετρικού δικτύου Iης τάξεως στη νήσο της Κρήτης.
516 1997 528 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. Υπγος ΓΥΣ Αξιολόγηση μαγνητικών σταθμών.
517 1997 529 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) ο Σείριος του Μεγάλου Κυνός και ο Τρωικός πόλεμος.
518 1997 530 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κ. Λγος ΓΥΣ Κατασκευή ψηφιακού χάρτη διαφόρων κλιμακών
519 1998 147 531 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δρ. Εφαρμογή των GIS στις στρατιωτικές επιχειρήσεις - επίλυση προβλημάτων οπτικής επαφής.
520 1998 532 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Πολ. Μηχ. Ελαχιστοτετραγωνικός υπολογισμός τριπλευρικών δικτύων με χρήση Η/Υ.
521 1998 533 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Τοπογραφική διόρθωση (Αναγωγή αναγλύφου) στη περιοχή της Ηπείρου.
522 1998 534 ΡΟΒΙΘΗΣ Π. Αστρ/μος ο Χρύσανθος Νοταράς σαν αστρονόμος.
523 1998 535 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Πολ. Μηχ. Προσαρμογή πολυγωνικής συνάρτησης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων.
524 1998 536 Τξχος ε. α. Κ. Β. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ (της ΓΥΣ) Η εξλισωση των εποχών θέρους και χειμώνος.
525 1998 537 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Βαρυτομετρικό δίκτυο Iης τάξεως που μετρήθηκε το 1998.
526 1998 538 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. Υπγος ΓΥΣ Επιβλεπόμενη ταξινόμηση πολυφασματικής εικόνος.
527 1999 148 539 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δρ. Η σημασία της ολοκληρωμένης Γεωδαισίας ως μεθόδου υπολογισμού και παρακολουθήσεως ορθομετρικών και κανονικών υψομέτρων ακριβείας στον Ελληνικόν χώρον.
528 1999 540 ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. Υπγος ΓΥΣ Γεωμετρική διόρθωση παγχρωματικών εικόνων IRS - 1C και συγχώνευσή τους με πολυφασματικές εικόνες LANSAT T.M..
529 1999 541 ΚΟΥΤΣΙΑΣ Ν. Δ.Ε.Α. Στατιστική μελλοντοποίηση διαχρονικών δορυφορικών δεδομένων του θεματικού χαρτογράφου του LANSAT - 5 για τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων,
530 1999 542 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Β. Τχης ΓΥΣ. Γεωδαιτικός προσδιορισμός τεκτονικών μετατοπίσεων στην περιοχή Πάρνηθας.
531 2000 149 543 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δρ. Γεωδαισίας Το πρόβλημα του υψομετρικού DATUM στη μέθοδο της ολοκληρωμένης Γεωδαισίας.
532 2000 544 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. Πολ. Μηχ. Αριθμητική μέθοδος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων.
533 2000 545 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΡ. Υπογος Δτης ΓΥΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γεωλόγος Οργάνωση και διαχείρηση υλικών αεροφωτογραφιών με χρήση μεθόδων GIS.
534 2000 546 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ . - Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητος από επαναμέτρηση του βαρυτομετρικού δικτύου IΙας τάξεως στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.
535 2001 150 547 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ. Ταξχος ε.α. ΓΥΣ Ο αποικισμός των Κρητών στην Ινδονησία και Μεσοποταμία.
536 2001 548 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δρ. Γεωδαισίας Η χρήση γενικευμένων αντίστροφων πινάκων στη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής.
537 2001 549 ΑΓΓΕΛΗΣ Ι. Λγος ΓΥΣ - ΛΟΪΣΙΟΣ Δ. Λγος ΓΥΣ Δίκτυο ελέγχου κατά μήκος του ρήγματος Λοκρίδος - χρήση GPS. Α. φάση - επαναμέτρηση τοπικών δικτύων ελέγχου μικρομετακινήσεων ( 1976 - 2000)
538 2002 151 550 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ. Ταξχος ε.α. ΓΥΣ ΓΥΣ - Χρόνια πολλά. - Ζήτω οι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες.
539 2002 551 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ. Ταξχος ε.α. ΓΥΣ Η Ιθάκη του Οδυσσέα.
540 2002 552 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε. Λγος ΓΥΣ. Γεωδαιτικαός προσδιορισμός πιθανών τεκτονικών μετακινήσεων.
541 2002 553 ΤΕΚΙΔΗΣ Π. Σχης ΓΥΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. Υπλγος ΓΥΣ - ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Β. Τχης ΓΥΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε. Λγος ΓΥΣ - ΜΑΣΤΟΡΗΣ Ι.Μ.Υ. ΓΥΣ. Ελληνικό δίκτυο GPS 2002.
542 2002 554 ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ Π. Λγος ΓΥΣ - ΣΑΡΕΙΔΑΚΗΣ Μ. Λγος ΓΥΣ. Προσδιορισμός μικρομετακινήσεων με επίγειες και δορυφορικές μεθόδους.
543 2002 555 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. Πολ. Μηχ. - ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Δρ. Καθ. Αναλυτικός προσδιορισμός κλίσης και δνσης υπογείου γεωλογικού στρώματος με κατακόρυφες γεωτρήσεις.
544 2002 556 ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ Χ.Γ. Αξιολόγηση των περιοχών εκπαίδευσης επιβλεπομένη ταξινόμηδη δορυφορικών εικόνων.
545 2002 557 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α. Δρ. Γεωδαισίας. Η αξιοπερίεργη μετάπτωση του περιηλίου στο πλανήτη Ερμή.
546 2003-2005 152 558 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝ. Ταξχος ε.α. ΓΥΣ 2005-1935 = 70 χρόνια ''ΔΕΛΤΙΟΝ'' της ΓΥΣ.
547 2003-2005 559 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. Πολ. Μηχ. Αριθμητική μέθοδος υπολογισμού παραμέτρων δικτύων αλλαγών αερίων - καυσίμων με χρήση Η/Υ.
548 2003-2005 560 ΜΥΛΩΝΑ - ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. Μ.Υ. ΓΥΣ Μαθ/κος Το Γεωειδές για την Ελλάδα στο WGS 84 συνδιασμένο από μετρήσεις GPS και βαρύτητα.
549 2006-2007 153 561 ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ Ταξίαρχος ε.α. Μια ασφυκτική αράχνη πνίγει την υδρόγειο.
550 2006-2007 153 562 ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ Μετρήσεις βαρύτητας συνδυασμένες με πρόγνωση Σεισμών.
551 2006-2007 153 563 Δρ. Τηλέμ. Κ. Κολιόπουλος Ανάλυση δυναμικού μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης εκπομπών Χ.Υ.Τ.Α. για περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη.
552 2019 564 Ταξχος Βαρδής Καγιαδάκης Δελτίο Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού - 84 Χρόνια Ιστορίας και Επιστήμης
553 2019 565 Σχης (Γ) Βαρδής Καγιαδάκης ΓΥΣ - Σύγχρονο έργο νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
554 2019 566 Σχης (Γ) Λοΐσιος Δημήτριος, Τχης (Γ) Ξυνογαλάς Ευάγγελος Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF
555 2019 567 Σχης (Γ) Λοΐσιος Δημήτριος, Ανχης (Γ) Κουκολέτσος Θωμάς Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών “Ερατοσθένης”
556 2019 568 Σχης (Γ) Βαρδής Καγιαδάκης, Τχης (Γ) Χρήστος Χουσιάφης, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης Κατασκευή τοπογραφικού χάρτη κλ. 1:500.000 με αξιοποίηση τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)
557 2019 568 Υπλγος (ΜΧ) Τσουμενής Εμμανουήλ, Λγος (Γ) Χριστόπουλος Ανδρέας, Λγος (Γ) Πισπιδίκης Ιωάννης, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης Νέα Δικτυακή Πύλη ΓΥΣ.
558 2019 569 Τχης (Γ) Παρασκευάς Μελισσινός Χερσαία Σύνορα της Ελλάδας.
559 2019 570 Ανχης (Γ) Κουκολέτσος Θωμάς, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης Ψηφιακοί χάρτες για όλους: Δικτυακές και αυτόνομες εφαρμογές από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού.
560 2019 571 Ανχης (Γ) Κουκολέτσος Θωμάς, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης Ψηφιακός Διαδραστικός Χάρτης (ΨΔΧ)
561 2019 572 Λγος (Γ) Πισπιδίκης Ιωάννης, Ανχης(Γ) Κουκολέτσος Θωμάς, Σχης(Γ) Κίμων Καλεντερίδης Νέο Γεω-Ευρετήριο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
562 2019 573 ΜΥ (Α) Σουλτάνα Πουλή1 Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.
563 2019 574 Τχης (Γ) Φιλιόπουλος Ιωάννης, Λγος (Γ) Κυδώνης Σταύρος Τοπογραφική Αποτύπωση Οχυρών Ε/Β Μεθορίου.
564 2019 575 Τχης (Γ) Γούλας Δημητριος, Λγος (Γ) Σκουλαρίκης Δημήτριος Συλλογή χαρτογραφικών δεδομένων από οπτικές δορυφορικές εικόνες για την κατασκευή τοπογραφικών χαρτών κλ. 1:50.000.
565 2019 576 Τχης (Γ) Γούλας Δημητριος, Λγος (Γ) Σκουλαρίκης Δημήτριος Επεξεργασία, διόρθωση, έλεγχος και παραγωγή ΨΜΕ από συμβολομετρία εικόνων SAR.
566 2019 577 Λγος (Γ) Χριστόπουλος Ανδρέας Συμμετοχή της ΓΥΣ σε Ευρωπαϊκά και Αναπτυξιακά Προγράμματα.
567 2019 578 Λγός (Γ) Σπανάκης Γεώργιος Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για την Ανάλυση Εικόνων.
568 2019 579 Λγος (Γ) Διαμαντής Ιωάννης Ανάλυση & Αξιολόγηση Σύγχρονων Τάσεων και Μεθοδολογιών Δημιουργίας Μοντέλων Γεωειδούς.
569 2019 580 Λγος (Γ) Γρηγόριος Μπούσουλας Μελέτη για τη διαχρονική γεωγραφική μεταβολή στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα, Λάκκα, Καλογήρου, Νέα Πέραμος), μεταξύ των ετών 1945 και 2016.
570 2019 581 Τχης (Γ) Κοσμίδης Ευστάθιος, ΜΥ Γρηγοριάδης Παύλος Ευρωπαϊκός Xαρτογραφικός Οργανισμός “EuroGeographics”.
571 2019 582 Λγος (Γ) Βασίλη Κωνσταντίνος, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης Κατασκευή Τοπογραφικού Χάρτη Κλίμακας 1:50.000 με Αξιοποίηση GIS.
572 2019 583 Τχης (Γ) Σχοινάς Κωνσταντίνος Η Τεχνολογία των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Web Services) στην Αξιοποίηση των Στρατιωτικών Ακινήτων.
573 2019 584 Τχης (Γ) Φράγκος Παναγιώτης, Σχης (Γ) Κίμων Καλεντερίδης2 Η Γεωχωρική Υποστήριξη στη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών (Περίπτωση της Πυρκαϊάς της 13 Αυγ 2019 στην Εύβοια).
574 2019 585 Μ.Υ. Ευλαβία Ρούσσου Συλλογή Δεδομένων MGCP και Ποιοτικός Έλεγχος - Διαδικασίες και Μέθοδοι..
575 2019 586 Τχης (Γ) Παπαδόπουλος Νέστορας, Τχης (Γ) Παρασκευάς Μελισσινός, Υπλγος (Γ) Νικολαΐδης Γεώργιος Ανίχνευση Μικρομετακινήσεων Μέσω της Υλοποίησης Συστημάτων Αναφοράς.
576 2019 587 Ανχης (Γ) Ηρακλής Παπαδόπουλος Κατοχύρωση και Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων Ελλάδας για Εθνική και Διεθνή Χρήση.
577 2019 588 Μ.Υ. Πόθου Άννα Η Διαχρονική Υποστήριξη της ΓΥΣ στις Φυσικές Καταστροφές της Χώρας.
578 2019 589 Τχης (Γ) Μανουσάκης Πέτρος Εθνική Aναγκαιότητα Aναθεώρησης Yποβάθρου Αεροφωτογραφιών– Δορυφορικών Eικόνων Ελλαδικού Xώρου.
Εμφανίζονται αποτελέσματα (από συνολικά αποτελέσματα)

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service
Developed by: Pispidikis Ioannis, Christopoulos Andreas & Tsoumenis Emmanouil