"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Γεωδαιτικά Προϊόντα

Τριγωνομετρικά Σημεία

Η ΓΥΣ συντηρεί το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο αποτελούμενο από 26.739 τριγωνομετρικά σημεία Ιης, ΙΙης, ΙΙΙης και ΙVης τάξης για τα οποία έχουν προσδιοριστεί ακριβείς συντεταγμένες.

Επίσης, έχουν ιδρυθεί 201 σημεία GPS Ιης τάξης.

Ανά σημείο διατίθενται:
Με βάση το Σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ87, ΗΑΤΤ):

  • Γεωγραφικές ελλειψοειδείς συντεταγμένες
  • Ορθογώνιες επίπεδες συντεταγμένες
  • Αστρονομικές συντεταγμένες

Χωροσταθμικές Αφετηρίες

Η ΓΥΣ συντηρεί το Εθνικό Χωροσταθμικό Δίκτυο, το οποίο αποτελείται από 12.000 σημεία χωροσταθμικών οδεύσεων κατά μήκος οδικών αξόνων (Ιης Τάξης) στα οποία έχουν προσδιοριστεί ακριβή υψόμετρα, καθώς και 4.000 σημεία του δικτύου ΙΙας τάξης.

Περιγραφή Χωροσταθμικής Αφετηρίας

Η περιγραφή της θέσης κάθε χωροσταθμικής διατίθεται (ελεύθερα) στο Γεω-Ευρετήριο.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service