"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Γεωφυσικά Προϊόντα

Βαρυτομετρικά Σημεία

Η ΓΥΣ έχει ιδρύσει δίκτυο βαρυτομετρικών σταθμών 0ης τάξης αποτελούμενο από 8 σταθμούς, δίκτυο Ιης τάξης με 56 σταθμούς και δίκτυο ΙΙης τάξης με 87 σταθμούς.

Για τους παραπάνω σταθμούς γίνονται περιοδικές μετρήσεις (συνήθως ανά 10ετία). Ειδικότερα:

  • Οι σταθμοί 0ης τάξης έχουν μετρηθεί κατά τα έτη 1994 - 1996
  • Για τους σταθμούς Ιης τάξης υπάρχουν μετρήσεις για τα έτη 1986, 1998 και 2005 (σε εξέλιξη)
  • Για τους σταθμούς ΙΙης τάξης υπάρχουν μετρήσεις για τις περιόδους 1988 και 1995-2000

Επίσης, έχουν ιδρυθεί 12.133 σταθμοί πύκνωσης (ένα σημείο ανά 4 χιλιόμετρα περίπου) για τους οποίους έχουν γίνει μετρήσεις στην περίοδο 1985 – 1995.

Από τις μετρήσεις χορηγείται μόνο η απόλυτη τιμή βαρύτητας σημείου.


Σημεία Γεωμαγνητικής Απόκλισης

Για τον υπολογισμό της μαγνητικής απόκλισης έχει δημιουργηθεί δίκτυο Α’ τάξης με 108 γεωμαγνητικούς σταθμούς. Χορηγείται μόνο η τιμή μαγνητικής απόκλισης (D) ανά σημείο και έτος αναφοράς.

Επίσης, μπορεί να υπολογισθεί (με γραμμική παρεμβολή) και να χορηγηθεί η τιμή μαγνητικής απόκλισης (D) για οποιοδήποτε σημείο, αφού δοθούν οι συντεταγμένες (φ,λ), η ζητούμενη ημερομηνία και το έτος.

Χάρτες Ανωμαλιών Βαρύτητας

Έχουν δημιουργηθεί οι χάρτες ανωμαλιών βαρύτητας free air και bouguer σε κλίμακες 1:250.000, 1:1.000.000 και 1:2.000.000 (σμίκρυνση από 1:1.000.000) .

Ειδικότερα έχουν εκδοθεί 31 Φ.Χ κλίμακας 1:250.000 και 1 Φ.Χ 1:1.000.000.

Οι χάρτες διατίθενται σε αναλογική μορφή και σε ψηφιακή (raster) κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service