"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Ψηφιακές Εκδόσεις

Στο παρόν αποθετήριο θα αναρτώνται, σε περιοδική βάση, επιμελημένες ψηφιακές εκδόσεις, σχετικές με αντικείμενα που αφορούν το έργο και τις δραστηριότητες της ΓΥΣ.


Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service