"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Τοπογραφικά Προϊόντα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η ΓΥΣ διαθέτει περίπου 12.950 τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 που καλύπτουν όλη τη χώρα. Για ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών (1%) υπάρχουν διανυσματικά δεδομένα. Αριθμός τοπογραφικών διαγραμμάτων υπάρχει σε μορφή raster και raster με γεωαναφορά, ενώ στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 θα παραχθούν σε raster μορφή με γεωαναφορά τα υπόλοιπα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000. Επίσης διαθέτει τοπογραφικά διαγράμματα μεγαλυτέρων κλιμάκων (1:500, 1:1.000, 1:2.000).

Υψομετρικές Καμπύλες

Η ΓΥΣ παρέχει υψομετρικές καμπύλες ανά 20μ. για όλη τη χώρα από ψηφιοποίηση διαγραμμάτων 1:5.000 και τοπογραφικών χαρτών 1:50.000. Οι υψομετρικές καμπύλες διατίθενται ανά φύλλο χάρτη 1:5.000.

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Η ΓΥΣ διαθέτει ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DTM) με βήμα καταγραφής 30μ, 100μ. 250μ. Το DTM διατίθεται ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service