"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί" Πλάτων (427 π.Χ. – 347 π.Χ.)

Τεχνικά Δελτία

Την 1η Ιανουαρίου 1935 κυκλοφόρησε το πρωτο έντυπο επιστημονικό Δελτίο της ΓΥΣ, με σκοπό να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια οποιουδήποτε αναγνώστη, μελετητή, ακαδημαϊκού, που επιθυμούσε να ενημερωθεί για τις εξελίξεις των συναφών επιστημών με το έργο της ΓΥΣ. Την εποχή εκείνη, αλλά και για αρκετές δεκαετίες στη συνέχεια, έως και το 2007, το Δελτίο της ΓΥΣ αποτέλεσε ένα σημαντικό επιστημονικό περιοδικό στο χώρο της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας, Αστρονομίας, κ.α.

Ένας σύντομος απολογισμός της συνεισφοράς του Δελτίου και των συντελεστών του, στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: Δελτίο Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού - 84 Χρόνια Ιστορίας και Επιστήμης, ενώ η διαχρονική καταγραφή και παρουσίαση όλων των δημοσιεύσεων του Δελτίου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού μεταξύ 1935 και 2007 διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: Διαχρονικό Αρχείο Τεχνικών Δελτίων (1935 - 2007).

Οι εποχές αλλάζουν, καθώς πλέον οι έντυπες εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο. Η επιστημοσύνη όμως και η δημιουργία τεχνογνωσίας από τη ΓΥΣ συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό και με αφετηρία το 2019, αντιλαμβανόμενοι την χρησιμότητα αυτής της δράσης, εγκαινιάζεται ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΥΣ, που θα φιλοξενεί εφ’ εξής τα νέα τεχνικά δελτία της.

Το παραχθέν μοντέλο γεωειδούς “HELLAS GEOID 2022” (HG2022) αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο μοντέλο γεωειδούς που υπολογίστηκε για ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο από τη ΓΥΣ. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά δεδομένα βαρύτητας, ορθομετρικά και γεωμετρικά υψόμετρα και υψηλής ανάλυσης ψηφιακό μοντέλο εδάφους και βυθού. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αξιολογήθηκαν ως προς τη συμβατότητα μεταξύ τους και ως προς την ακρίβειά τους. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από άλλες μελέτες, για τη συμπλήρωση των μετρήσεων σε περιοχές με χαμηλή κάλυψη (θάλασσα και γειτονικές χώρες).

Για τους υπολογισμούς υιοθετήθηκε η τεχνική της «αφαίρεσης – υπολογισμού – επαναφοράς», για το διαχωρισμό του σήματος της βαρύτητας στα ετερογενή δεδομένα. Το καλύτερα προσαρμοσμένο παγκόσμιο γεωδυναμικό μοντέλο για τον Ελλαδικό χώρο βρέθηκε να είναι το EIGEN 6C4 σε πλήρη ανάπτυξη σε βαθμό και τάξη 2190. Η συνεισφορά της μέσης υπολειπόμενης βαρύτητας στο γεωειδές υπολογίστηκε από το θεώρημα του Stokes στο φάσμα των συχνοτήτων με το μετασχηματισμό Fourier.

H τελική επιφάνεια του βαρυτημετρικού γεωειδούς που προέκυψε, προσαρμόστηκε στο υφιστάμενο υψομετρικό σύστημα της χώρας με ακρίβεια της τάξης των 5cm, με τη μέθοδο της σημειακής προσαρμογής (collocation) και τη χρήση σημείων γνωστού ορθομετρικού και γεωμετρικού υψομέτρου, κατανεμημένα σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 16000 χλμ ακτογραμμής. Σχεδόν το 70% του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην παράκτια ζώνη ενώ πλήθος δραστηριοτήτων και χρήσεων συγκεντρώνεται σε αυτή. Σαφής είναι λοιπόν η ανάγκη για εύρεση μεθόδων και εργαλείων που θα συμβάλλουν στον έλεγχο και παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης με απώτερο σκοπό την βέλτιστη αξιοποίησή της. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης παράκτιων οντοτήτων, και συγκεκριμένα παραθαλάσσιων ελών, μέσω της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης, με χρήση ψηφιακών πολυφασματικών τηλεπισκοπικών εικόνων. Αρχικά διερευνά εν συντομία τα χαρακτηριστικά των παραθαλάσσιων ελών και τα χαρακτηριστικά των πολυφασματικών εικόνων. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία της αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης προκειμένου να προκύψουν οι κατάλληλες συναρτήσεις ασαφούς λογικής βάσει των οποίων γίνεται η εξαγωγή των υπό μελέτη οντοτήτων. Στη συνέχεια αναλύει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η διαδικασία για την αυτόματη αναγνώριση των οντοτήτων αυτών και προτείνει καινοτόμους και ρεαλιστικούς τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία αυτή.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα μέσα παρακολούθησης της γήινης επιφάνειας. Οι λαμβανόμενες δορυφορικές εικόνες διαφοροποιούνται λόγω των διαφόρων παραμέτρων δορυφορικής τροχιάς, των προδιαγραφών των διαφορετικών αισθητήρων, των περιόδων λήψης καθώς και των χωρικών αναλύσεων. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής αναζήτηση των πιο πρόσφατων και βέλτιστης χωρικής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν παρακολουθώντας τα μεταδεδομένα που τις συνοδεύουν.

Στο παρόν τεχνικό δελτίο, παρουσιάζεται μια διαδικασία λήψης μεταδεδομένων για το δορυφορικό υπόβαθρο της ESRI. H τακτική παρακολούθηση των μεταδεδομένων είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις πιο πρόσφατες δορυφορικές εικόνες και επιπρόσθετα παρέχει μια συνολική εικόνα των ετών λήψης, του ρυθμού ανανέωσης και της χωρικής ανάλυσης αυτών. Για το σκοπό αυτόν αναπτύχθηκε από τη ΓΥΣ κώδικας σε γλώσσα Python, μέσω του οποίου λαμβάνονται τα μεταδεδομένα των δορυφορικών εικόνων σε καθοριζόμενες από το χρήστη περιοχές.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), καλούνται να υποστηρίξουν γεωχωρικά την οργάνωση και το σχεδιασμό της πολιτείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Σκοπός του παρόντος Τεχνικού Δελτίου είναι να αναδειχθεί το κοινωνικό έργο της ΓΥΣ και η χρησιμότητα των Ορθοφωτογραφιών (Ο/Φ), ως εργαλείο πολιτικής προστασίας, από τη δεκαετία 1990-2000. Για τον σκοπό αυτόν, η ΓΥΣ πραγματοποιεί αεροφωτογραφήσεις (Α/Φ) και παράγει γεωχωρικά προϊόντα μετά από φυσικές καταστροφές και κάθε άλλη απαιτηθείσα ανάγκη, με ταχύτητα, συνέπεια και γεωμετρική ακρίβεια.

Οι πυρκαγιές είναι ένα από τα φυσικά φαινόμενα, μεγάλης κλίμακας, τα οποία ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα σε θέση να ελέγξει. Αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τα δάση της χώρας μας, καταστρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οικοσυστήματα και εκτάσεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Επιπλέον, πολλές φορές υπάρχει τραγικός απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές, ζώα και περιουσίες ανθρώπων. Η καταστροφικότητα των πυρκαγιών έγκειται αφενός στην αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους και αφετέρου στην ελλιπή περιφρούρηση των διαδικασιών φυσικής αναγέννησης και χρήσης του χώρου. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι οξύ, με κατά καιρούς ακραίες καταστάσεις. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πυρκαγιές είναι: 1997 Δάσος Σειχ Σου - Θεσσαλονίκη, 2007 Πελοπόννησος, 2008 Δ. Πελοπόννησος, 2009 ΒΑ Αττική, 2018 Μάτι Αττικής, 2021 Β. Εύβοια, Πελοπόννησος και Αττική. Συγκεκριμένα, μόνο το καλοκαίρι του 2021 στην Β. Εύβοια και την Αττική καταστράφηκαν περιουσίες και δασικές εκτάσεις που ανέρχονται στα 650.000 στρέμματα. Όλα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη της πρόβλεψης, του σχεδιασμού και της άμεσης αντίδρασης της πολιτείας μας σχετικά με τις πυρκαγιές.

Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και κατέχει την έκτη θέση στον κόσμο. Αν και αποτελεί το 0,02 της επιφάνειας της Γης, απελευθερώνει το 2% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας κάθε χρόνο και πλέον του 50% της ευρωπαϊκής. Η αρχή της χρήσης των Ο/Φ μετά από μεγάλο σεισμό, έγινε το 1999 με τον σεισμό της Αθήνας και την δημιουργία καταυλισμών σεισμοπλήκτων ως συνεισφορά των ΕΔ στην κοινωνία και την πολιτεία.

Η συμβολή της ΓΥΣ στα ανωτέρω, όπως θα παρουσιασθεί ακολούθως, είναι δισδιάστατη. Αφορά στην έγκαιρη αποτύπωση της πληγείσας περιοχής, τις αμέσως επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες, στον ακριβή εντοπισμό των ορίων και στην περαιτέρω χρήση τους από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας ή/και την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων. Συγχρόνως, αφορά στην επεξεργασία και δημιουργία Ορθοφωτοχαρτών (Ο/Φχαρτών) των πληγέντων περιοχών, οι οποίοι αποτελούν γεωχωρικά εργαλεία ακριβείας.

Στο παρόν Τεχνικό Δελτίο παρουσιάζονται τα διαχρονικά προϊόντα που παρήχθησαν από τη ΓΥΣ, στις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, επισημαίνοντας την συνεισφορά της σε κρίσιμες χρονικές περιόδους. Αναφέρονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις συνδρομής της ΓΥΣ, μέσω της επιστημονικής της υπόστασης, σε σεισμούς και δημιουργία καταυλισμών σεισμοπλήκτων. Και ακολούθως, αναφέρεται η σημασία του διαχρονικού της αρχείου Α/Φιων των πυρόπληκτων περιοχών, το οποίο αποτελεί αναφορά για κάθε σχετική μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Όπως έχει τονιστεί από τη Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD) σε έκθεση του 2007, τα φράγματα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε όλη τη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία. Σε κάθε κατασκευή, μια πιθανή πηγή κινδύνου είναι η αστοχία και η καταστροφή τους. Η αστοχία ενός φράγματος αποθήκευσης νερού όμως, θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες και τεράστιες ζημιές σε υποδομές, το περιβάλλον και το κοινωνικό δίκτυο και να υποβαθμίσει την ανάπτυξη της περιοχής. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 130 φράγματα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους με αρκετά από αυτά να βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης, η χώρα είναι αρκετά σεισμογενής και, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανίσει πολλούς σεισμούς μεγάλης έντασης. Παράλληλα, λόγω των κοινωνικό- οικονομικών συνθηκών των τελευταίων ετών, η συντήρηση πολλών φραγμάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελλιπής. Για την κατάρτιση σχεδίων ασφαλείας, είναι απαραίτητη η μελέτη των επιπτώσεων πιθανής διάρρηξης ή/καταστροφής του κάθε φράγματος προκειμένου να εξαχθούν χρόνοι εκκενώσεως και τρόποι δράσης από όλους τους φορείς του κράτους.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Οι διαχρονικές μεταβολές της βαρύτητας χαρακτηρίζονται ως απότομες, περιοδικές, σχεδόν περιοδικές ή κοσμικές. Οι επιδράσεις από τη μεταβολή της βαρύτητας στην γήινη επιφάνεια μπορούν να είναι τοπικές, περιφερειακές ή παγκόσμιες. Όσο αυξάνεται το βάθος της πηγής που προκαλεί την αλλαγή της βαρύτητας, τόσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή που επηρεάζεται. Οι τοπικές αλλαγές βαρύτητας παρατηρούνται σε σεισμικές και ηφαιστειακές περιοχές όταν παρουσιάζονται ενεργείς φάσεις. Για να προσδιορισθούν αυτές οι αλλαγές, απαιτούνται δίκτυα βαρύτητας τα οποία καλύπτουν μία ευρύτερη περιοχή και επαναμετρώνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Οι τοπικές αλλαγές, σχετίζονται ιδιαίτερα με τις σεισμοτεκτονικές διεργασίες και με προσεισμικά ή μετασεισμικά φαινόμενα, με ηφαιστειακές διεργασίες και με μετακινήσεις στα ρήγματα. Η σεισμική δραστηριότητα οδηγεί σε απότομες και σε σύντομες μεταβολές της βαρύτητας.

Η ΓΥΣ στο πλαίσιο των ετήσιων εργασιών πεδίου, εκτέλεσε μετρήσεις βαρύτητας σε βαρυτομετρικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο για το έτος 2020. Μεταξύ των σημείων που μετρήθηκαν, περιλαμβάνονται 5 βαρυτομετρικοί σταθμοί στη Σάμο την περίοδο 05 έως 07 Αυγούστου και 09 έως 10 Αυγούστου, δηλαδή 82 ημέρες πριν από το σεισμό μεγέθους 6.7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που πραγματοποιήθηκε βόρεια του νησιού. Επιπλέον, η ΓΥΣ εκτέλεσε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις βαρύτητας στο βαρυτομετρικό σταθμό της Λάρισας σε διάφορες χρονικές στιγμές του 2020, στις 26 και 30 Ιαν 2021 καθώς και μια εβδομάδα μετά από το σεισμό 6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που πραγματοποιήθηκε στις 03 Μαρτίου 2021 στην περιοχή της Ελασσόνας. Από τη μελέτη των παραπάνω δεδομένων καθώς και δεδομένων από το ιστορικό αρχείο της ΓΥΣ μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συσχέτιση των παρατηρούμενων μεταβολών βαρύτητας σε μία περιοχή με τη σεισμική της δραστηριότητα. Τέλος, προτείνεται η ίδρυση και παρακολούθηση δικτύου βαρυτομετρικών σταθμών σε διάφορες περιοχές της χώρας, στις οποίες χωροθετούνται ιστορικά ισχυροί σεισμοί.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η συμβολή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των οικονομικών και κοινωνικών διαδικασιών και τελικά την ανάπτυξη της Ελλάδας ήταν ιδιαιτέρως σημαντική. Με τον τρόπο αυτό αμβλύνθηκαν οι διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε τόσο σε βιοτικό όσο και σε επίπεδο οικονομίας Ένα από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ είναι και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), η οποία με μια σειρά δράσεων προσπάθησε να δημιουργήσει, σε διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, τις συνθήκες εκείνες με τις οποίες η Ελλάδα θα ανταποκρινόταν στη νέα «ψηφιοποιημένη» εποχή. Ένας από τους πολλούς τομείς εφαρμογής των δράσεων αυτών είναι η Δημόσια Διοίκηση και κατ’ επέκταση και η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). Η ΓΥΣ αποτελεί εδώ και 130 χρόνια, μια στρατιωτική και επιστημονική υπηρεσία, η οποία προσφέρει με συνέπεια τις υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και στην κοινωνία της χώρας μας. Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και της ΚτΠ υλοποιήθηκε ένα σημαντικό έργο, που αφορούσε τη μετατροπή των διαθέσιμων αναλογικών χωρικών δεδομένων της ΓΥΣ σε ψηφιακή μορφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΓΥΣ. Η ολοκλήρωση και ο έλεγχος του έργου αυτού, για την πληρότητα των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του κοινού, αποτελούσε επιτακτική ανάγκη πολλά χρόνια τώρα.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Σε όλη την Ελληνική επικράτεια, υπάρχουν γέφυρες σκυροδέματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται από πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα του Ελληνικού Στρατού, για την εξυπηρέτηση των μεταφορών – μετακινήσεων τους. Μέσω της χρήσης ψηφιακών κλισιμέτρων και μοντέλων μηχανικής μάθησης οδηγηθήκαμε στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της κατασκευής κάποιων γεφυρών σκυροδέματος, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη δομική συμπεριφορά των πυλώνων τους και της αρτιότητας της κατασκευής τους. Συγκεκριμένα μελετήθηκε αναλυτικά ο κλάδος 8 της γέφυρας που βρίσκεται στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και της Αττικής Οδού. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων πεδίου από τους προαναφερθέντες αισθητήρες, μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης, προκειμένου να υπολογισθούν οι ημι-στατικές κλίσεις στον πυλώνα Μ8 της γέφυρας.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Το παρόν τεχνικό δελτίο περιγράφει τη διαδικασία αξιοποίησης του ψηφιακού αποθέματος των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΤΔ) κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Με χρήση τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καταγράφηκε, ελέγχθηκε ραδιομετρικά και οριζοντιογραφικά το σύνολο των πλεγματικών αρχείων και διορθώθηκε η διανυσματική πολυγωνική διανομή τους. Επίσης, με αυτοματοποιήσεις σε γλώσσα Python δημιουργήθηκαν νέα παράγωγα αρχεία σε απλούστερη δομή καταλόγων και ομοιογενοποιήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλεγματικών αρχείων και βελτιστοποιήθηκαν ως προς την ανάλυσή τους και το μέγεθός τους. Με τα νέα παράγωγα αρχεία δημιουργήθηκε δομή δεδομένων τύπου μωσαϊκού. Επίσης, προτυποποιήθηκε χαρτοσύνθεση κλίμακας 1:5.000 για ταχεία παραγωγή σειράς τοπογραφικών διαγραμμάτων. Πλέον, η ΓΥΣ διαθέτει ενοποιημένη και ελεγμένη διανομή ΤΔ 1:5.000 και ένα νέο σύνολο ορθών παράγωγων αρχείων. Η δομή του μωσαϊκού προσφέρει ταχεία επόπτευση του συνόλου των αρχείων σε μια ενοποιημένη δυναμική αναπαράσταση αλλά και εύκολη αναζήτηση και αντιγραφή συγκεκριμένων ΤΔ για χρήση σε άλλες επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας. Με το τελικό παράγωγο απόθεμα ΤΔ 1:5.000 κατέστη δυνατή η ταχεία και αυτοματοποιημένη παραγωγή ψηφιακών ΤΔ και η παραγωγή δικτυακή υπηρεσίας χαρτογραφικού υποβάθρου.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η τεκτονική συμπεριφορά και οι έντονες γεωδυναμικές διεργασίες που συντελούνται στον ελληνικό χώρο επιτάσσουν τη συνεχή και διαχρονική παρακολούθηση των φαινομένων που τα δημιουργούν και των συνεπειών που αυτά προκαλούν. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιστήμης της Γεωδαισίας ο προσδιορισμός, με ακρίβεια, της θέσης σημείων πάνω στη φυσική γήινη επιφάνεια η οποία συνεχώς παραμορφώνεται, αποτελεί πραγματική πρόκληση. Βασικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί ο προσδιορισμός ενός πεδίου γεωδαιτικών ταχυτήτων που περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τις μετακινήσεις του φλοιού και το οποίο συνεχώς παρακολουθείται και ανανεώνεται. Οι σύγχρονες παρατηρήσεις μέσω των συστημάτων GNSS προσφέρουν ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα ως προς τη πυκνότητα και την ακρίβεια τους, παρέχοντας τη δυνατότητα για συνεχή απ’ ευθείας παρακολούθηση των μετακινήσεων του γήινου φλοιού με σχετικά χαμηλό κόστος. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προσδιορίζεται ένα μοντέλο γεωδαιτικών ταχυτήτων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας συγκεντρώνοντας δεδομένα από μόνιμους σταθμούς GNSS που λειτουργούν στην Ελλάδα αλλά και από σταθμούς του διεθνούς δικτύου της IGS, για το χρονικό διάστημα 2015-2019.Η επεξεργασία των πρωτογενών παρατηρήσεων σε επίπεδο κώδικα και φάσης, η τελική συνόρθωση του δικτύου και η ένταξη στο πλέον πρόσφατο πλαίσιο αναφοράς ITRF2014, πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου με το ερευνητικό/επιστημονικό λογισμικό GAMIT/GLOBK έκδοσης 10.71. Τα τελικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη ανομοιογένεια των ταχυτήτων που παρουσιάζονται στον ελλαδικό χώρο κατά μέτρο και διεύθυνση ενώ συγκρίνονται ως προς την ακρίβεια τους τόσο με τις επίσημα δημοσιευμένες ταχύτητες ευρωπαϊκών φορέων όσο και με παγκόσμια μοντέλα τεκτονικών μετακινήσεων. Μ’ αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται η ανάγκη υιοθέτησης ενός πεδίου ταχυτήτων για τον ελλαδικό χώρο στο πλαίσιο υλοποίησης ενός σύγχρονου κινηματικού ή ημι-κινηματικού συστήματος αναφοράς, το οποίο θα ενσωματώνει τις παρατηρούμενες μετακινήσεις σ’ αυτό και ταυτόχρονα θα καθιστά εφικτή τη σύνδεση του με διεθνή συστήματα αναφοράς ή με παρατήσεις σε διαφορετικές εποχές.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) για την παραγωγή πολλών Γεωγραφικών Προϊόντων, καθώς και για την χαρτογράφηση της Χώρας, χρησιμοποιεί Α/Φ, Ψηφιακές Ορθοεικόνες, ακόμα και Δορυφορικές Εικόνες.

Για να μπορεί, επομένως, να παράγει και να υποστηρίζει με σύγχρονα, καινοτόμα, ευέλικτα, ποιοτικά και αξιόπιστα γεωγραφικά προϊόντα και γεωχωρικές υπηρεσίες, τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Χώρας είναι σημαντικό να μπορεί να ελέγχει την ποιότητα των πρωτογενών δεδομένων (εικόνων) από τα οποία θα προκύψουν τα γεωγραφικά της προϊόντα.

Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση και η κατανόηση μεθόδων αξιολόγησης ψηφιακών εικόνων που θα βοηθήσουν στην επιλογή κατάλληλων οπτικών συστημάτων για την λήψη Α/Φ αλλά και την επιλογή των καταλληλότερων εικόνων που θα οδηγήσουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όσον αφορά τα τελικά γεωγραφικά προϊόντα.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Πριν από τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, πραγματοποιείται ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής στην οποία θα διεξαχθούν. Η ανάλυση του εδάφους αποτελεί στάδιο της ανάλυσης των χαρακτηριστικών της περιοχής επιχειρήσεων και η βατότητα του εδάφους επηρεάζεται άμεσα από την περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία. Ως εκ τούτου, οι τιμές εδαφικής υγρασίας αποτελούν σημαντική πληροφορία για τα κλιμάκια διοίκησης κατά τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Οι επιτόπιες μετρήσεις εδαφικής υγρασίας, αν και ακριβείς, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και κοστοβόρες, ενώ παρέχουν μόνο σημειακά δεδομένα. Συνεπώς, η επιστημονική κοινότητα στράφηκε σε τηλεπισκοπικές μεθόδους με χρήση δορυφορικών δεδομένων, για την εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας.

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MULESME (MUltitemporal Least Square Moisture Estimator), το οποίο σχεδιάστηκε για τη συστηματική χαρτογράφηση της επιφανειακής εδαφικής υγρασίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα SAR (Synthetic Aperture Radar) των δορυφόρων Sentinel-1. Αν και σχεδιάστηκε για την εφαρμογή του στην Ιταλική επικράτεια (εθνική κλίμακα), δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές εκτός αυτής. Υλοποιεί έναν πολυ-χρονικό (multi-temporal) αλγόριθμο, ο οποίος χρησιμοποιεί χρονικές σειρές δεδομένων Sentinel-1 και βοηθητικά δεδομένα σαν είσοδο, όπως ο χάρτης κάλυψης γης και ο χάρτης περιεκτικότητας των φυτών σε νερό, ο οποίος κατασκευάζεται από την αξιοποίηση δεδομένων πολυφασματικών δεκτών.

To λογισμικό εφαρμόστηκε, με κάποιες τροποποιήσεις, στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής, για την οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα επίγειων μετρήσεων εδαφικής υγρασίας (δόθηκαν από την εταιρεία NEUROPUBLIC). Τα δεδομένα αφορούσαν 8 επίγειους σταθμούς μετρήσεων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε βαμβακοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 13 εικόνες των δορυφόρων Sentinel-1A και Sentinel-1Β, για την απόκτηση εκτιμήσεων εδαφικής υγρασίας, για το σύνολο της περιόδου των επίγειων δεδομένων (από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2018).

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η γεωχωρική διάσταση των πάσης φύσεως πληροφοριών, αφορά τη δυνατότητα συσχετισμού των με πραγματικές τοποθεσίες στον φυσικό κόσμο και συνεπακόλουθα τη δυνατότητα υπέρθεσής τους σε ένα χάρτη. Η επιστήμη του Geospatial Intelligence εκμεταλλεύεται την παραπάνω δυνατότητα, προκειμένου να συνδυάζει πληροφορίες από διάφορες πηγές, να τις οπτικοποιεί σε κάποιο χαρτογραφικό ή απεικονιστικό υπόβαθρο και να παράγει, με τον τρόπο αυτό, ολοκληρωμένα προϊόντα που παρουσιάζουν με τρόπο άμεσα αντιληπτό την υφιστάμενη κατάσταση ενός, εν εξελίξει, φαινομένου ή μιας δραστηριότητας. Η πρακτική αυτή δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς προσφέρει την καλύτερη δυνατή επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) και υποστηρίζει αποτελεσματικά την λήψη καλά πληροφορημένων αποφάσεων (well informed decisions) από τους αρμόδιους οργανισμούς και πρόσωπα (στρατιωτικά επιτελεία, πολιτικοί παράγοντες, οργανισμοί ασφαλείας κ.λπ.).

Η πρακτική Geospatial Intelligence, ιστορικά, δεν αναπτύχθηκε επί τούτου, αλλά προέκυψε ως φυσική εξέλιξη μιας σειράς πρακτικών, που εφαρμόζονταν για την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Διαμορφώθηκε και τυποποιήθηκε με Δόγμα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, σημείο που θεωρείται κομβικό για την παγκόσμια αντίληψη περί ασφάλειας. Κύριος εμπνευστής είναι η Εθνική Υπηρεσία Γεωxωρικών πληροφοριών (National Geospatial Intelligence Agency – NGA), η οποία αποτελεί τη σημερινή κεντρική, κρατική γεωχωρική δομή των ΗΠΑ, έχοντας ένα κομβικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των λοιπών εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, ασφαλείας καθώς και των ενόπλων δυνάμεων.

Στον παρόν Τεχνικό Δελτίο, αναλύεται τόσο η ιστορική πορεία προς την διαμόρφωση της Υπηρεσίας που δημιούργησε το Δόγμα Geospatial Intelligence, όσο και οι επιμέρους πτυχές αυτού, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύνθετη πρακτική που πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς και οι υψηλές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων, που χρειάζονται για να αναπτυχθεί η εν λόγω δυνατότητα. Παρουσιάζονται επίσης οι υφιστάμενες τάσεις εξέλιξης γύρω από τον τομέα Geospatial Intelligence, δεδομένης της στενής εξάρτησής του από σύγχρονες τεχνολογίες και νέες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών στο σύγχρονο, δικτυωμένο παγκόσμιο περιβάλλον.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η ΓΥΣ σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και την Περιφέρεια Αττικής (ΠΑ) ανέπτυξε ένα γεωχωρικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών του ιού COVID – 19. Βασικός σκοπός του συστήματος είναι η ταχεία συλλογή δεδομένων και η διαμοίρασή τους σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο λήψης απόφασης για την έγκαιρη ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού και την λήψη των ανάλογων μέτρων.

Με την χρησιμοποίηση του συστήματος από το ιατρικό προσωπικό του ΙΣΑ που διενεργεί ελέγχους μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος παραμονής των γιατρών και των νοσηλευτών στον χώρο των περιστατικών αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια τους. Σημαντική είναι επίσης και η μείωση του χρόνου επεξεργασίας των ερωτηματολογίων που συγκεντρώνονται από το ιατρικό προσωπικό με αποτέλεσμα τα δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα για στατιστική ανάλυση από το κέντρο επιχειρήσεων του ΙΣΑ. Επίσης οι επιμέρους εφαρμογές του συστήματος παρέχουν ποικίλα εργαλεία ανάλυσης για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΣΑ και της ΠΑ.

Το σύστημα αποτελείται από τρεις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του παρόντος. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά αποστέλλονται και επεξεργάζονται και τέλος στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται ορισμένα συμπεράσματα από την χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η παραγωγή και διακίνηση της πληροφορίας πραγματοποιείται με ιδιαιτέρως ταχείς ρυθμούς ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης και χρήσης του διαδικτύου, οι απαιτήσεις σε γεωπληροφορίες βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες. Για να είναι όμως, μια γεωπληροφορία αξιοποιήσιμη πρέπει να επικαιροποιείται, διαφορετικά αφενός δεν είναι χρηστική και αφετέρου δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο παρήχθη.

Για τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που αποτελεί τον κατεξοχήν χαρτογραφικό φορέα της χώρας, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πλήθος διεθνών γεωγραφικών προγραμμάτων, η επικαιροποίηση των γεωπληροφοριών αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας απαίτηση. Παράλληλα και άλλοι φορείς του δημοσίου [Ελληνικό Κτηματολόγιο, Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), κ.ά.], που είναι επιφορτισμένοι με σημαντικές αρμοδιότητες, όπως η κτηματογράφηση της επικράτειας, ο έλεγχος των επιδοτούμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, κλπ., έχουν υψηλές απαιτήσεις σε επικαιροποιημένες γεωπληροφορίες, για να επιτελέσουν σωστά το έργο τους.

Για τους παραπάνω λόγους, η αναγκαιότητα αναθεώρησης-επικαιροποίησης των βασικών υποβάθρων (αεροφωτογραφιών-ορθοφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων), από τα οποία αντλείται η κάθε γεωπληροφορία, κρίνεται ιδιαιτέρως επιτακτική και προς τούτο καταβάλλεται προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η δυνατότητα πάγιας τακτικής αναθεώρησης -επικαιροποίησης των υποβάθρων τους.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), μέσω της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), καλούνται να υποστηρίξουν γεωχωρικά την οργάνωση και το σχεδιασμό της πολιτείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Η ΓΥΣ από την δεκαετία 1990-2000, πραγματοποιεί αεροφωτογραφήσεις και παράγει γεωχωρικά προϊόντα για φυσικές καταστροφές, κυρίως πυρκαγιές, με ταχύτητα, συνέπεια και γεωμετρική ακρίβεια.

Οι πυρκαγιές είναι ένα από τα φυσικά φαινόμενα, μεγάλης κλίμακας, τα οποία ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα σε θέση να ελέγξει. Το πρόβλημα στη χώρα μας είναι οξύ, με κατά καιρούς ακραίες καταστάσεις (π.χ. 1995 Πεντέλη, 1997 Δάσος Σειχ Σου - Θεσσαλονίκη, 2000 Σάμος, 2007 Ηλεία, 2009 ΒΑ Αττική, 2018 Μάτι Αττικής).

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τα δάση της χώρας μας, καταστρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οικοσυστήματα και εκτάσεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Ο ρόλος λοιπόν της ΓΥΣ είναι δισδιάστατος. Αρχικά, η έγκαιρη αποτύπωση της πληγείσας περιοχής τις αμέσως επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες, από την έναρξη της πυρκαγιάς, ο ακριβής εντοπισμός των ορίων της και η περαιτέρω χρήση τους από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας ή/και την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων. Ταυτόχρονα, η επεξεργασία και δημιουργία Ορθοφωτοχαρτών των καμένων περιοχών, οι οποίοι είναι γεωχωρικά εργαλεία ακριβείας, με μετρητική αξία όπως του χάρτη, παρέχοντας επιπλέον και την δυνατότητα άμεσης οπτικοποίησης/απεικόνισης της καταστροφής.

Συγκεκριμένα, οι αεροφωτογραφήσεις με στόχο την κάλυψη των πυρκαγιών, άρχισαν το 1992 με την μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική και από τότε ακολούθησαν αντίστοιχες αεροφωτογραφήσεις σε όλη την επικράτεια έως σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια, η ΓΥΣ παρείχε επιπλέον και άμεσα, Ορθοφωτοχάρτες των πυρόπληκτων περιοχών του Ελλαδικού χώρου ως αρωγή στο δύσκολο έργο του Στρατού και των αρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας.

Στο παρόν Τεχνικό Δελτίο παρουσιάζονται τα διαχρονικά προϊόντα που παρήχθησαν από τη ΓΥΣ, στις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και η σημασία του διαχρονικού της αρχείου των αεροφωτογραφιών των πυρόπληκτων περιοχών, το οποίο απορελεί αναφορά για κάθε σχετική μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Παρακολουθείστε πλάνα αρχείου με τη συνδρομή της ΓΥΣ σε κρίσιμες περιόδους, στον παρακάτω σύνδεσμο: Συνδρομή ΓΥΣ

Μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες ενός χάρτη, ίσως η σημαντικότερη, είναι τα τοπωνύμια. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό τα τοπωνύμια που χρησιμοποιούνται διεθνώς από όλους για μία περιοχή, να είναι τα επίσημα της χώρας στην οποία αυτή η περιοχή ανήκει.

Ο κατάλογος με τα τοπωνύμια μιας χώρας μαζί με λοιπές σχετικές πληροφορίες, ονομάζεται Γεωγραφικό Λεξικό. Το ρόλο του συντάκτη του Ελληνικού Γεωγραφικού Λεξικού, έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Το Γεωγραφικό Λεξικό που έχει εκδώσει η ΓΥΣ, το αποδέχονται όλοι και θεωρείται de facto το επίσημο γεωγραφικό λεξικό της χώρας. Σημαντικές βελτιώσεις σ’ αυτό, θα προκύψουν μέσα από την επικαιροποίησή του με στοιχεία λοιπών δημόσιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους κατοικημένους τόπους, το Υπουργείο Εσωτερικών για τις μετονομασίες τοπωνυμίων και η Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ για τις ονομασίες μικρονήσων, θαλάσσιων και λοιπών παραθαλάσσιων περιοχών. Το νέο επικαιροποιημένο Γεωγραφικό Λεξικό, στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως και να κατοχυρωθεί θεσμικά, το οποίο θα προκύψει μέσα από την κύρωσή του από την Βουλή των Ελλήνων.

Τα τοπωνύμια στους χάρτες που προορίζονται για διεθνή χρήση, πρέπει να είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να «διαβαστούν» από προσωπικό που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Τα τοπωνύμια στις περιπτώσεις αυτές, «μεταγράφονται» με χρήση χαρακτήρων από το Λατινικό Αλφάβητο. Η διαδικασία μεταγραφής φυσικά πρέπει να βασίζεται σε κανόνες που να είναι μοναδικοί, πλήρεις και να έχουν τη δυνατότητα αντιστροφής. Το σύστημα που έχει προτείνει η Ελληνική και Κυπριακή πλευρά για τη μεταγραφή του ελληνικού αλφαβήτου και έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ, είναι το Πρότυπο ΕΛΟΤ 743.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) έχει ιδρύσει το τριγωνομετρικό δίκτυο της Ελλάδας που αποτελείται από περίπου 27.000 τριγωνομετρικά σημεία σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο, το οποίο αποτελεί τη βασική γεωδαιτική υποδομή της χώρας. Οι μετρήσεις γωνιών και αποστάσεων του παραπάνω δικτύου που εκτελέστηκαν από τη ΓΥΣ έχουν χρησιμοποιηθεί, μετά από συνόρθωση, για την υλοποίηση του Ελληνικού Γεωδαιτικού Σύστηματος Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87). Το προαναφερθέν Σύστημα είναι στατικό και χρησιμοποιείται από το 1989 μετά την απόφαση της Γεωδαιτικής και Γεωφυσικής Επιτροπής του Κράτους (ΓΓΕΚ) ως το επίσημο κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Με την πάροδο του χρόνου, ειδικά με την έλευση των δορυφορικών συστημάτων, οι κλασσικές μετρήσεις των δικτύων έχουν αντικατασταθεί από παρατηρήσεις GNSS. Τα τελευταία χρόνια είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός δικτύου δορυφορικών παρατηρήσεων από τη ΓΥΣ και μέχρι τώρα καλύπτεται περισσότερο από τα 2/3 της χώρας. Το παραπάνω δίκτυο έχει εξαρτηθεί από μόνιμους σταθμούς της IGS και αποτελεί τοπική υλοποίηση του ITRF2008. Αρχικά, αυτό δίνει την ευκαιρία να υπολογιστεί ένας μετασχηματισμός μεταξύ των δύο συστημάτων (ΕΓΣΑ87 και ITRF2008) και η στατιστική ανάλυση των διαφορών που προκύπτουν, οδηγεί σε ενδιάμεσα συμπεράσματα. Εκτός αυτού και σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες μετασχηματισμούς του παρελθόντος, συμπεραίνονται τεκτονικές παραμορφώσεις και οι διευθύνσεις τους. Επιπλέον, παλιότερες παρατηρήσεις GPS στα ίδια βάθρα σε σύγκριση με νεότερες, δίδουν επίσης μια πρώτη προσέγγιση τεκτονικών μετατοπίσεων. Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο τεκτονικά ενεργές χώρες στην Ευρώπη και η υιοθέτηση σύγχρονου δυναμικού ή ημιδυναμικού συστήματος συντεταγμένων είναι μια αναγκαιότητα, καθώς θα πρέπει να ενσωματώνει ένα μοντέλο παραμόρφωσης όπως οι τρισδιάστατες ταχύτητες στις κορυφές του πλαισίου υλοποίησης. Η ανίχνευση των γεωδυναμικών αλλαγών αποτελεί συνεχή ανάγκη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε εποχή.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της, ως Χαρτογραφικός Φορέας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και του Ελληνικού κράτους, συμμετέχει ενεργά σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα στα πλαίσια του ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, με σκοπό την τεχνική εκπροσώπηση της χώρας και των ΕΔ στα διεθνή γεωχωρικά τεκταινόμενα και με γνώμονα την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων σε θέματα γεωγραφικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, η ΓΥΣ συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα Συμπαραγωγής Γεωχωρικών Δεδομένων, MGCP (Multinational Geospatial Co-production Program). Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματεύεται την παραγωγή ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων διανυσματικής μορφής, κλίμακας 1:50.000 ή 1:100.000 σε περιοχές του πλανήτη όπου υπάρχει ενδιαφέρον και για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή γεωχωρικά δεδομένα. Η ΓΥΣ έχει την ευθύνη παραγωγής 12 φατνίων (cells), για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της (in-house production) με την απασχόληση επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένου προσωπικού στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στη Φωτοερμηνεία.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικώς μια σύντομη εισαγωγή στο πρόγραμμα MGCP και εν συνέχεια η λεπτομερής παρουσίαση των σταδίων συλλογής, αποθήκευσης και ελέγχου των παραγόμενων δεδομένων. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές εξαγωγής των δεδομένων, στο σχήμα (schema) της γεωβάσης MGCP, στο λογισμικό και τις εργαλειοθήκες που χρησιμοποιούνται τόσο για την εξαγωγή των δεδομένων όσο και για τον ποιοτικό έλεγχο τους. Τέλος, παρουσιάζεται η οργάνωση και οι διαδικασίες της γραμμής παραγωγής που ακολουθούνται από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος, φατνίο διαστάσεων 1οΧ1ο.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η γεωχωρική υποστήριξη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών. Μέσα από τα διαθέσιμα εργαλεία τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, καθίσταται εφικτή η συλλογή, διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και η παραγωγή κατάλληλων προϊόντων, που παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για την περιοχή ενδιαφέροντος τόσο κατά το στάδιο του προληπτικού σχεδιασμού, όσο και κατά την φάση της άμεσης επέμβασης.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) καλούνται συχνά να συνδράμουν σε περιπτώσεις εκτεταμένων καταστροφών, διαθέτοντας προσωπικό, μηχανήματα και λοιπά υλικά. Η εμπλοκή τους αυτή απαιτεί κατάλληλη γεωχωρική υποστήριξη, ώστε να υπάρχει ορθός σχεδιασμός, καθώς και αποτελεσματικός συντονισμός των ενεργειών. Το απαιτητικό έργο της γεωχωρικής αυτής υποστήριξης των ΕΔ, αποτελεί μέρος της αποστολής της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, η οποία αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα και τεχνολογίες προς το σκοπό αυτό.

Το συνολικό πλαίσιο γεωχωρικής υποστήριξης στη διαχείριση κρίσεων, διαμορφώνεται σε κάθε χώρα ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ικανότητές της και σχετίζεται άμεσα με τα διατιθέμενα, προς το σκοπό αυτό εθνικά μέσα. Βασίζεται δε στην δυνατότητα αμέσου συλλογής εγκαίρων απεικονίσεων, που δύνανται να προέρχονται από ένα πλέγμα εθνικών μέσων, όπως αεροσκάφη και τηλεπισκοπικοί δορυφόροι (π.χ. πρόγραμμα HELIOS για την Ελλάδα), αλλά και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς για την παροχή τέτοιων δορυφορικών δεδομένων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γεωχωρική υποστήριξη στη διαχείριση κρίσεων έχει σχεδιαστεί, τυποποιηθεί και εφαρμοστεί κεντρικά μέσω της υπηρεσίας Emergency Management Service (EMS) του προγράμματος COPERNICUS, η οποία είναι διαθέσιμη σε κάθε κράτος-μέλος, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό ακόμα και τα μέλη που στερούνται αντίστοιχους εθνικούς πόρους ή τεχνογνωσία.

Στο παρόν Τεχνικό Δελτίο παρουσιάζονται τα προϊόντα που παρήχθησαν για την γεωχωρική υποστήριξη των ΕΔ, κατά την εμπλοκή τους στην πυρκαϊά της 13ης Αυγούστου 2019 στην Εύβοια.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναδείξει τη χρησιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) στην αξιοποίηση των στρατιωτικών και όχι μόνο ακινήτων, μέσω της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής εφαρμογής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), η οποία δύναται να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση και στη βέλτιστη αξιοποίησή τους. Κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής, προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις λειτουργίας και επιλέχτηκε η υιοθετούμενη αρχιτεκτονική. Ακολούθησε η ανάπτυξη μιας σειράς διαδικτυακών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στη διάθεση των καταλλήλων χαρτογραφικών υπόβαθρων ως πηγή πληροφοριών για τα ακίνητα. Αναπτύχθηκαν δυνατότητες διαδικτυακής χωρικής ανάλυσης, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης απόφασης και η γεωμετρική επεξεργασία των δεδομένων, με σκοπό τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναλλαγών. Τέλος, η εφαρμογή δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο με σκοπό την άμεση πρόσβαση και την ευρεία διάδοση.

Η προσέγγιση της διαδικτυακή διαχείρισης και επεξεργασίας των ακινήτων αποτελεί καινοτόμα μέθοδο, η οποία ευελπιστεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής από κάποιο αρμόδιο φορέα. Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής σύγκλισης, καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία μιας τέτοιας εφαρμογής, η οποία θα είναι προσανατολισμένη στη χωρική διάσταση των ακινήτων και η οποία θα αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών και κατ’ επέκταση στην υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Μετά την επιτυχή πρώτη κατασκευή του χάρτη 1:500.000 εξολοκλήρου με εφαρμογή τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), σταδιακά η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) άρχισε να υιοθετεί την εν λόγω τεχνολογία ως αποκλειστικό μέσο για την παραγωγή όλων των κλιμάκων. Προϊόν της συγκεκριμένης τεχνολογικής αναβάθμισης αποτέλεσε η δημιουργία του χάρτη κλίμακας 1 : 50.000 με χρήση ΓΣΠ. Στο παρόν τεχνικό δελτίο γίνεται η περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την πλήρη χαρτογραφική παραγωγή. Συνοπτικά τα βήματα παραγωγής του χάρτη περιλαμβάνουν την συλλογή των δεδομένων, την αποθήκευση και τον έλεγχο συμβατότητάς τους με πρότυπη βάση γεωχωρικών δεδομένων και την τελική χαρτογραφική παραγωγή σε ένα ενιαίο έντυπο προϊόν.

Η πλήρης χαρτοσύνθεση υλοποιείται από το αντίστοιχο τμήμα της ΓΥΣ και περιλαμβάνει τα στοιχεία του περιθωρίου, το σύστημα αναφοράς, τον κάνναβο τετραγωνισμού, τον συμβολισμό των δεδομένων, την χαρτογραφική γενίκευση, την τοπολογία και την τελική χαρτοσύνθεση. Τα βασικά Γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς που χρησιμοποιούνται είναι το WGS 84, το προβολικό σύστημα του WGS84 (UTM ζώνες 34 και 35) και η προβολή του ΕΓΣΑ 87.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια έκρηξη στις υπηρεσίες που στηρίζονται στη γεωχωρική πληροφορία. Είτε αναφέρεται κανείς σε χάρτες, διανυσματικά ή κτηματολογικά/κτηματογραφικά δεδομένα, η γεωχωρική πληροφορία πρωταγωνιστεί σε εφαρμογές που αποφέρουν κοινωνικό, οικονομικό ή και περιβαλλοντικό όφελος.

Ωστόσο, στην εποχή του Διαδικτύου και της πληθώρας δεδομένων που περιέχονται σε αυτό, πώς μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για την ποιότητα των πηγών των πρωτογενών δεδομένων; Ή πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς ακριβή, αξιόπιστα και λεπτομερή δεδομένα που να μπορεί να εμπιστευτεί;

Η γνώση της ύπαρξης τέτοιων δεδομένων, καθώς και του τόπου απ’ όπου μπορούν να αντληθούν, είναι απαραίτητη για τις κυβερνήσεις και τους εκάστοτε αποφασίζοντες, για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή. Τα μέλη του Οργανισμού EuroGeographics, ως οι επισήμως αρμόδιοι φορείς των Ευρωπαϊκών κρατών για θέματα γεωδαισίας, χαρτογράφησης και κτηματογράφησης, είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή σαφούς, αξιόπιστης και λεπτομερούς γεωγραφικής πληροφορίας.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η τηλεπισκόπηση αποτελεί σημαντική επιστήμη που χρησιμοποιείται σήμερα στη διαχείριση περιβάλλοντος. Το φυσικό περιβάλλον δέχεται ποικίλες περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις. Η διαχρονική παρακολούθηση των επιδράσεων αυτών προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στoν καθορισμό μελλοντικών δράσεων.

Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τις διαχρονική γεωγραφική μεταβολή στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Αττικής, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχτηκαν για δυο διαφορετικές χρονικές στιγμές (1945 και 2016). Για τη υλοποίηση της χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτες που απεικονίζουν τις εκάστοτε αλλαγές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των τρεχουσών τεχνολογιών μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση, την τάση και τις αλλαγές σε μια περιοχή.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Αντικείμενο αυτού του δελτίου είναι η μελέτη προσδιορισμού ορθομετρικών υψομέτρων με τη βοήθεια μετρήσεων GPS, γεωμετρικής χωροστάθμησης και τη χρήση τοπικών μοντέλων του γεωειδούς. Τα τοπικά μοντέλα του γεωειδούς υπολογίζονται με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνικών προσδιορισμού, μέσα από διαδικασίες αφαίρεσης και επαναφοράς (remove-restore techniques) των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας. Οι σύγχρονες τεχνικές, που εφαρμόζονται και συγκρίνονται, θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικότερες για τον ακριβή και ταχύ προσδιορισμό τοπικών επιφανειών γεωειδούς. Χρησιμοποιείται η πλέον ακριβής διαδικασία των μετασχηματισμών Fourier, ο μονοδιάστατος (1-D) σφαιρικός ταχύς μετασχηματισμός. Ο προσδιορισμός των υψομέτρων διαχωρίζεται ουσιαστικά σε δύο τμήματα: στο τμήμα που αφορά στις μετρήσεις GPS και γεωμετρικής χωροστάθμησης, και στο τμήμα που αναφέρεται στον προσδιορισμό μοντέλων της επιφάνειας του γεωειδούς. Ο τελικός στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση στην ακρίβεια προσδιορισμού ορθομετρικών υψομέτρων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μια πρώτη προσπάθεια εφαρμογής των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών στον Ελλαδικό χώρο.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Είναι σαφές ότι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων στην φωτοερμηνεία είναι ακόμη, πέρα από επιστήμη και τέχνη (Argialas & Mintzer 1992). Το διαδικαστικό πλαίσιο για την επίλυση του προβλήματος ακόμη λείπει και τα βιβλία δεν αναπτύσσουν τις απαραίτητες θεωρίες και στρατηγικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να καθοδηγηθούν οι αρχάριοι στην διαδικασία του προσδιορισμού των χρήσεων / καλύψεων γης με φωτοερμηνεία. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη να μελετηθεί συστηματικά η διαδικασία του προσδιορισμού συμπερασμάτων στην φωτοερμηνεία χρήσεων / καλύψεων γης, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα και να τυποποιηθεί αυτή η διαδικασία, και να αναπτυχθεί ένα συστηματικό πλαίσιο για την αναγνώριση τους μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης εικόνας.

Ένα εργαλείο για την ικανοποιητική αναπαράσταση των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την γνώση και εμπειρία είναι τα έμπειρα συστήματα. Τα έμπειρα συστήματα (βάση γνώσης) αναπαριστούν την γνώση με συστήματα παραγωγής, προσφέρουν μεθόδους και εργαλεία για την αναπαράσταση τόσο των γεγονότων, όσο και της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, μέσω των κανόνων παραγωγής. Έτσι μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη και τυποποίηση των δένδρων απόφασης για την διαδικασία της φωτοερμηνείας που δεν περιγράφεται απόλυτα στην βιβλιογραφία.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) είναι μια στρατιωτική και επιστημονική υπηρεσία με 130 χρόνια προσφοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ευρύτερη κοινωνία, αφού από 1889 οπότε και ιδρύθηκε, συνεχίζει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας και συντηρώντας τη γεωδαιτική και χαρτογραφική της υποδομή.

Σήμερα παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε πόρους (προσωπικό – πιστώσεις), το εξαιρετικά επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένο στελεχιακό της δυναμικού, συνεχίζει να παράγει και να διανέμει πάσης φύσεως (έντυπα και ψηφιακά) γεωγραφικά προϊόντα υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας, για την υποστήριξη της Εθνικής Άμυνας και των υποδομών της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, καταβάλλεται προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, διά της απορρόφησης κονδυλίων μέσω της συμμετοχής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η υψομετρική πληροφορία και η γνώση του ανάγλυφου μιας περιοχής είναι πληροφορίες που βοηθούν στην κατανόηση των μορφολογικών στοιχείων μιας περιοχής. Ένα από τα συνηθέστερα μέσα οπτικοποιημένης απόδοσης της υψομετρικής πληροφορίας είναι το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (ΨΜΕ), το οποίο ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας που προσεγγίζει την πραγματικότητα. Η ΓΥΣ, ως επίσημος χαρτογραφικός φορέας της χώρας, έχει μακρά και ιστορική διαδρομή όσο αφορά τη συμμετοχή της σε διάφορα χαρτογραφικά προγράμματα. Ένα από αυτά, είναι ένα διεθνές χαρτογραφικό πρόγραμμα συμπαραγωγής ΨΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα σχετίζεται με την παραγωγή ενός παγκόσμιου ΨΜΕ βήματος 12 μέτρων, με τη χώρα μας να έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΨΜΕ των περιοχών Ελλάδας, Κύπρου, Δυτικών Βαλκανίων και μικρού τμήματος της ΒΑ Ασίας. Το σύνολο της διαδικασίας υλοποιείται σε σύγχρονους φωτογραμμετρικούς σταθμούς οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένο λογισμικό τρισδιάστατης επεξεργασίας και απεικόνισης. Επίσης, στο πλαίσιο της παραγωγής του ΨΜΕ, κάθε χειριστής έχει στη διάθεσή του εικόνες Synthetic Aperture Radar (SAR) που προέκυψαν από συμβολομετρία, όπως και διάφορα άλλα ΨΜΕ (πχ ALOS, SRTM κλπ), που τον βοηθούν στα στάδια επεξεργασίας, διόρθωσης και ελέγχου του παραγόμενου ΨΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κατασκευή του ΨΜΕ περνά από τρία ξεχωριστά στάδια ποιοτικού ελέγχου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Μετά την περάτωση του τελικού προϊόντος, εκείνο τηρείται από την παραγωγό χώρα, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιαδήποτε συμπαραγωγό χώρα, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) που υπογράφεται κατά την αποδοχή συμμετοχής της χώρας στο πρόγραμμα.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Στη σύγχρονη εποχή οι απαιτήσεις σε διάφορες μορφές γεω-πληροφορίας βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες. Ωστόσο, για να είναι μια γεω-πληροφορία αξιοποιήσιμη πρέπει να είναι επικαιροποιημένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αφενός δεν είναι χρηστική και αφετέρου δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έχει παραχθεί. Μια μορφή οπτικοποιημένης γεω-πληροφορίας είναι κι ο χάρτης (αναλογικός ή ψηφιακός), παρέχοντας αρκετά μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Η ΓΥΣ, ως επίσημος χαρτογραφικός φορέας της χώρας, έχει μια μακρά διαδρομή στην παραγωγή χαρτών και συγγενών χαρτογραφικών προϊόντων που εξυπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους δημόσιους φορείς, την τεχνική και επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας και τους απλούς πολίτες. Μια εκ των διαφόρων συμμετοχών της ΓΥΣ σε χαρτογραφικά προγράμματα και συνεργασίες, με άλλους φορείς, είναι κι η συμμετοχή σε ένα διεθνές χαρτογραφικό πρόγραμμα συμπαραγωγής με σκοπό την παραγωγή χαρτών για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Το εν λόγω πρόγραμμα σχετίζεται με την παραγωγή ψηφιακών χαρτών διάφορων περιοχών ανά τον κόσμο, με τη χώρα μας να έχει αναλάβει να υλοποιήσει το έργο που πηγάζει από τις υποχρεώσεις της στο πρόγραμμα. Το σύνολο της διαδικασίας υλοποιείται σε σύγχρονους χαρτογραφικούς σταθμούς που είναι εφοδιασμένοι με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ή αλλιώς GIS. Επίσης, στο πλαίσιο της παραγωγής ενός χάρτη, κάθε χειριστής ψηφιοποιεί πληθώρα θεματικών επιπέδων έχοντας ως ψηφιακά υπόβαθρα Δορυφορικές Εικόνες (ΔΕ) πρόσφατων λήψεων και πλήθος πληροφοριών και «εργαλείων». Αξίζει να σημειωθεί ότι, η κατασκευή κάθε χάρτη περνά από τρία ξεχωριστά στάδια ποιοτικού ελέγχου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Εν τέλει, με την περάτωση του τελικού χαρτογραφικού προϊόντος, εκείνο αποθηκεύεται σε κεντρικό διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο και αξιοποιείται από όλες τις συμπαραγωγές χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Στο πλαίσιο προώθησης του ιστορικού βιωματικού τουρισμού και της διατήρησης και ανάδειξης των Οχυρών ως πολιτισμικά μνημεία, η Τοπογραφική Μοίρα Στρατού (ΤΟΜΣ), που αποτελεί μονάδα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), συγκρότησε τοπογραφικό συνεργείο πεδίου με αποστολή την τοπογραφική αποτύπωση και τον ακριβή προσδιορισμό στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87 των ορίων των έντεκα (11) από τα συνολικά είκοσι ένα (21) Αμυντικά Έργα (Οχυρά) στην Ε/Β Μεθόριο και συγκεκριμένα στο Ν. Δράμας. Η τοπογραφική εργασία έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2017 και διήρκησε περίπου ένα (1) μήνα. Στην παρόν Τεχνικό Δελτίο αναφέρεται αρχικά το ιστορικό κατασκευής των Οχυρών, τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν και ο τρόπος αποτύπωσής τους από το κλιμάκιο της ΤΟΜΣ, ενώ παρουσιάζονται για καθένα από τα Οχυρά χαρακτηριστικά και τεχνικές λεπτομέρειες, μαζί με εικόνες από την εκτέλεση των εργασιών και τα τοπ. Διαγράμματα που συντάχθηκαν. Άξιο αναφοράς αποτελεί η τρισδιάστατη απεικόνιση του Οχυρού "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ", με τη χρήση μόνο ενός ολοκληρωμένου γεωδαιτικού σταθμού.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενός οργανισμού να βελτιώσει την ποιότητα της διοικητικής λειτουργίας του και να οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του. Εφαρμόζεται στους Οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, υφίσταται το European CAF Resource Center που αποτελεί δομή αρμόδια για θέματα που αφορούν στο ΚΠΑ. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας που συντονίζει την εφαρμογή του συγκεκριμένου Μοντέλου στις δημόσιες υπηρεσίες είναι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπό την καθοδήγηση του, η ΓΥΣ επιλέχθηκε από το ΓΕΣ να συμμετάσχει στη διαδικασία για το Β' εξάμηνο του 2015.

Η εφαρμογή επικεντρώθηκε στη λειτουργία της Υδνσης Χορήγησης της ΓΥΣ λόγω των παρεχόμενων υπηρεσιών και της καθημερινής επαφής του προσωπικού με τους πολίτες. Τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά με αυξημένα ποσοστά αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας. Με το πέρας των εργασιών, συντάχθηκαν το Φεβρουάριο του 2016 Έκθεση Αξιολόγησης και Έκθεση Δράσεων Βελτίωσης όπως προβλέπει η διαδικασία ολοκλήρωσης της εφαρμογής του ΚΠΑ.

Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής, το εν λόγω πόνημα προωθήθηκε στο αρμόδιο όργανο της Ε.Ε. από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Η προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού επελέγη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), να παρουσιάσει το έργο της στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε υπό την Προεδρία της Σλοβακίας με τίτλο "7th European CAF Users’ Event", στις 30 Νοεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα (SK). Η ανάπτυξη της παρουσίασης έγινε στη θεματική ενότητα "Μέθοδος Προτεραιοποίησης και Υλοποίησης των Δράσεων Βελτίωσης της Αποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση" και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα "Sharing Information" στα πλαίσια του Κριτηρίου 2 των προϋποθέσεων αποτελεσματικής λειτουργίας που αφορά στη "Στρατηγική και τον Προγραμματισμό".

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Σημαντική αποστολή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) είναι η χορήγηση Γεωγραφικών Υλικών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα (άρθρο 13 του Ν.3257, 2004). Για την εύχρηστη αναζήτηση και παραγγελία των εν λόγω προϊόντων δημιουργήθηκε το 2017 το νέο Γεω-Ευρετήριο. H σχεδίαση του υλοποιήθηκε με γνώμονα τις σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου, υιοθετώντας την αρχιτεκτονική SOA (Service-Oriented Architecture) για τον εμπλουτισμός της νέας διεπαφής με προϊόντα και εργαλεία. Το νέο Γεω–Ευρετήριο υποστηρίζει αναβαθμισμένες δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης, ταξινόμησης και προεπισκόπησης των προϊόντων, σε περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη και παρέχει τη δυνατότητα θέασης βασικών δορυφορικών και τοπογραφικών υποβάθρων από κατανεμημένες πηγές.

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική σχεδίαση του επιτρέπει την ευέλικτη ενσωμάτωση δεδομένων και εργαλείων σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εύχρηστη αναζήτηση των γεωγραφικών προϊόντων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια. Επιπλέον, παρέχει νέες δυνατότητες εντοπισμού θέσης με βάση τη υφιστάμενη θέση του χρήστη (Geolocation), τη διεύθυνση, τον ταχυδρομικό κώδικα, το όνομα πόλης, καθώς και με βάση σημείο ή πολύγωνο που μεταφορτώνει (ανεβάζει) ο χρήστης σε μορφότυπο shapefile.

Για την υλοποίηση και αναβάθμιση του Γεω-Ευρετηρίου κρίνεται αναγκαία, αφενός, η διασφάλιση διασύνδεσης του με το υπάρχον e-shop και αφετέρου, η παραγωγή προσανατολισμένων περιγραμμάτων των αεροφωτογραφιών.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Ο ‘Ψηφιακός Διαδραστικός Χάρτης’ είναι μία σύνθεση γεωγραφικών δεδομένων και δυνατοτήτων σε ένα ‘κλειστό κουτί’ για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω κατάλληλου λογισμικού θέασης (viewer), που παρέχεται από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Με κύριο χαρακτηριστικό την αυτονομία του, την ανεξαρτησία του δηλαδή από οποιοδήποτε δίκτυο, παρέχει σε περιβάλλον Windows δυνατότητες πέρα από την απλή θέαση ενός χάρτη. Χρησιμοποιώντας μέρος των δεδομένων και δυνατοτήτων της δικτυακής εφαρμογής γεωχωρικής υποστήριξης ‘Ερατοσθένης’, εξασφαλίζει τη γεωγραφική υποστήριξη όπου η δικτυακή υποδομή δεν επαρκεί ή διακοπεί και την επεκτείνει σε ακόμα χαμηλότερο κλιμάκιο Διοίκησης.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των δικτυακών εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (WebGIS), που καλούνται να καλύψουν στις ανάγκες των ‘απλών’ χρηστών σε γεωγραφική πληροφορία, δηλαδή χρηστών χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις σε ΓΣΠ. Μία από τις δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη είναι αυτή της ‘χαρτοσύνθεσης’, της επιλογής δηλαδή των επιπέδων χωρικής πληροφορίας που θα περιλαμβάνει ο χάρτης του.

Με αφορμή σχετική δικτυακή εφαρμογή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), γίνεται αναφορά στη δικτυακή χαρτοσύνθεση (προβλήματα και περιορισμοί, παραδοχές, παραμετροποίηση, λοιπά θέματα). Για την παροχή γεωγραφικής υποστήριξης ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πρόσβαση σε δίκτυο, παρουσιάζονται επιπλέον οι δυνατότητες και περιορισμοί χαρτοσύνθεσης που παρέχονται από δύο άλλα αυτόνομα (μη δικτυακά) προϊόντα της ΓΥΣ, που χρησιμοποιούνται με δωρεάν λογισμικό από τον τελικό ‘απλό’ χρήστη (Adobe Reader και ESRI ArcReader αντίστοιχα).

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Ελλάδα συνορεύει με την Αλβανία, την πΓΔΜ, τη Βουλγαρία και τη Τουρκία με συνολικό μήκος συνόρων περίπου 1249 χιλιόμετρα. Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας εκτείνονται από το όρμο της Φτελιάς στο Ιόνιο Πέλαγος έως το δέλτα του ποταμού Έβρου. Τα σύνορά της περιλαμβάνουν περίπου 277 χλμ ποτάμιων συνόρων, 26 χλμ σύνορα επί λιμνών και 846 χλμ σύνορα επί εδάφους. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται χερσαία σύνορα.

Οι σημαντικότερες συνθήκες με τις οποίες καθορίζονται τα σύνορα της Ελλάδας είναι η Συνθήκη Ειρήνης του Λονδίνου της 30ης Μαίου 1913 για τα Ελληνο-Αλβανικά (Ε/Α) σύνορα, η Συνθήκη Ειρήνης του Νειγύ της 27ης Νοε 1919 για τα σύνορα Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Ε/πΓΔΜ) και Ελλάδας – Βουλγαρίας (Ε/Β) και η Συνθήκη της Λωζάνης 24ης Ιουλ 1923 για τα Ελληνο - Τουρκικά (Ε/Τ) σύνορα. Έχουν συναφθεί επιπλέον συμφωνίες πρακτικά και πρωτόκολλα τα οποία εξειδικεύουν τις ανωτέρω συνθήκες και καθορίζουν τα σύνορα επί του εδάφους, αποτελώντας την επίσημη τεχνική τεκμηρίωσή τους.

Η ΓΥΣ, τηρεί στο αρχείο της, τη τεχνική τεκμηρίωση για ολόκληρη την γραμμή των συνόρων της χώρας και εκτελεί κατά καιρούς τις απαιτούμενες εργασίες που αφορούν την αποκατάστασή τους.

Ο καθορισμός της μεθοριογραμμής επί του εδάφους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ακρίβεια στα Ε/Β και Ε/πΓΔΜ σύνορα ενώ, με μικρότερη ακρίβεια στα Ε/Α και Ε/Τ σύνορα, σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνική τεκμηρίωση.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν.3257, 2004, έχει ως μέρος της αποστολής της, τη χορήγηση Γεωγραφικών Υλικών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το κοινό και του εορτασμού των 130 χρόνων από την ίδρυσή της, δημιουργήθηκε το 2019 ένας νέος και αναβαθμισμένος ιστότοπος (site) με γνώμονα την εύκολη αλληλεπίδραση του κοινού με τη ΓΥΣ και τις προσφερόμενες από αυτή υπηρεσίες. H σχεδίαση του υλοποιήθηκε με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου με σκοπό να είναι φιλικός προς το χρήστη και προσβάσιμος με κάθε είδους συσκευή, χωρίς προβλήματα.

Ο νέος ιστότοπος δημιουργήθηκε με διαφορετική φιλοσοφία από τον προηγούμενο και, για πρώτη φόρα, με κύριο γνώμονα την εξωστρέφεια, γίνεται μία πλήρης παρουσίαση της ΓΥΣ. Παρουσιάζεται στο κοινό ένα πλήρες ιστορικό της ΓΥΣ καθώς και η οργάνωση, το έργο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι δράσεις, οι εκδηλώσεις και οι εκδόσεις της. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, να περιηγηθεί εικονικά στους χώρους των μουσείων της ΓΥΣ και να δει συνοπτικές πληροφορίες για ορισμένα από τα σημαντικότερα εκθέματα τους. Τέλος, μέσω του ιστοτόπου δίνεται πρόσβαση στο νέο Γεω–ευρετήριο που υποστηρίζει αναβαθμισμένες δικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης, ταξινόμησης, προεπισκόπησης και παραγγελίας των προϊόντων, σε περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη και παρέχει τη δυνατότητα θέασης βασικών δορυφορικών και τοπογραφικών υποβάθρων από κατανεμημένες πηγές.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Ο Χάρτης είναι μια υπό κλίμακα γραφική αναπαράσταση της γήινης επιφάνειας. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) παράγει χάρτες που καλύπτουν ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια για χρήση κυρίως από τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και από τον Δημόσιο Τομέα, τις ιδιωτικές εταιρείες και τους ιδιώτες. Η ΓΥΣ άρχισε το 2016 να εφαρμόζει σταδιακά την αποκλειστική χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) για την κατασκευή - αναθεώρηση των χαρτών που παράγει. Ο πρώτος χάρτης που κατασκευάστηκε εξ' ολοκλήρου με αυτή τη διαδικασία, όπου η ακολουθούμενη μεθοδολογία τόσο για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων όσο και για την χαρτοσύνθεση και σχεδίαση του βασίζεται στις τεχνολογίες των ΓΣΠ, είναι ο χάρτης κλίμακας 1:500.000. O χάρτης παρέχει αφενός γενικές τοπογραφικές πληροφορίες και μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την εκτέλεση μελετών μικρής κλίμακας από διάφορους φορείς, αφετέρου είναι μια αξιόλογη αναφορά υποβάθρου δικτύου χερσαίων συγκοινωνιών και μεταφορών. Ο χάρτης περιλαμβάνει βασικά επίπεδα, όπως δίκτυα συγκοινωνιών (οδικό - σιδηροδρομικό), υδρογραφικό δίκτυο, κατοικημένες περιοχές και υψομετρική πληροφορία. Το εγχείρημα κατασκευής του χάρτη με χρήση των τεχνολογιών ΓΣΠ στέφτηκε με επιτυχία και το αποτέλεσμα κρίθηκε άκρως ικανοποιητικό. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία θα αποτελέσει το έναυσμα της σταδιακής αντικατάστασης της έως σήμερα διαδικασίας κατασκευής χαρτών μεγαλύτερων κλιμάκων (1:50.000 & 1:250.000) από τη ΓΥΣ και την διαρκή αξιοποίηση των δεδομένων για την παραγωγή και άλλων προϊόντων. Το αποτέλεσμα της εφαρμοζόμενης διαδικασίας ήταν η παραγωγή για το πρώτο τρίμηνο του 2018, δέκα (10) Φύλλων Χάρτου κλίμακας 1:500.000 σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Είναι γεγονός ότι ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web) έχει αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής μας και έχει εισβάλει σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, το φάσμα των οποίων εκτείνεται από εκείνους του απλού πολίτη μέχρι του ίδιου του κράτους. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), με τις δυνατότητες που προσφέρουν, υιοθετούνται όλο και περισσότερο από υπηρεσίες, φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα που συντηρούν, διαχειρίζονται και διανέμουν γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες. Το αρχικό μοντέλο του Γεωγραφικού Συστήματος, το οποίο ήταν "προνόμιο" των λίγων, έχει πια αλλάξει. Οι απαιτήσεις για πρόσβαση σε γεωγραφικά δεδομένα, καθώς και για επεξεργασία και ανάλυση γεωγραφικών πληροφοριών γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής και των δικτύων προσδίδουν μια νέα δυναμική σε αυτόν τον τομέα. Tα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών δεν θα μπορούσαν να μείνουν απαθή σε αυτή την εξέλιξη. Η δημιουργία κατανεμημένων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών που χρησιμοποιούν τεχνολογία διαδικτύου αποτελεί στις μέρες μας μία συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα. Εργαλεία για το χειρισμό, αποθήκευση, ανάκτηση, διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων συνδυάζονται με τεχνολογίες διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ευέλικτες αρχιτεκτονικές με σύγχρονη υποδομή πληροφορικής.

Το αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων αποτυπώνεται σε εφαρμογές που σκοπεύουν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση, επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικής πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου. Μέσα σε αυτό το συνεχές μεταβαλλόμενο πεδίο εξελίξεων, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε μία δικτυακή εφαρμογή, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και των χωρικών βάσεων δεδομένων που διαθέτει.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface) ArcGIS Javascript API, βασίζεται στο λογισμικό ArcGIS Server της εταιρίας ESRI και ενσωματώνει πολλαπλά επίπεδα λειτουργίας, από την απλή θέαση χαρτών μέχρι την εκτέλεση χωρικών αναζητήσεων και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ανάλυσης χώρου. Είναι ευέλικτη, επεκτάσιμη και η αρχιτεκτονική υλοποίησης της μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες υπηρεσίες, φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα που συντηρούν, διαχειρίζονται και διανέμουν γεωγραφικά δεδομένα. Λόγω της ανάγκης χρήσης της σε εσωτερικό διαβαθμισμένο δίκτυο, απαιτεί την σύνθεση χαρτογραφικών υποβάθρων για την δημιουργία αντίστοιχων διαδικτυακών υπηρεσιών από την αρχή. Γενικότερα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμες υπηρεσίες χαρτογραφικών υποβάθρων που υπάρχουν ήδη διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Παραδοσιακά, η μετάδοση της γεωχωρικής πληροφορίας σε χρήστες που δεν διαθέτουν γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) αποτελεί ένα δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. Ενώ η ανάγκη διάδοσής της είναι αναγνωρισμένη, εμπόδια αποτελούν το μεγάλο μέγεθος αρχείων, η ανυπαρξία κατάλληλου λογισμικού, η δυσκολία εκμάθησής του κτλ.

H Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ψηφιακά γεωγραφικά προϊόντα, εκπόνησε πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού πολυεπίπεδου διανυσματικού - διαδραστικού χάρτη με γεωκωδικοποίηση σε μορφότυπο PDF, προς εκμετάλλευση βασικών πλεονεκτημάτων (μικρό μέγεθος, οικείο στο χρήστη, συγχώνευση πολλών ειδών πληροφορίας κ.ά.). Το υπόψη χαρτογραφικό προϊόν, δύναται να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, ΟΤΑ και ιδιώτη, που δεν διαθέτει ειδικευμένα - εμπορικά λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και έμπειρους χρήστες.

Σκοπός της εργασίας είναι η προετοιμασία και εξέταση της αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων, με τη διανομή τους μέσω PDF.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) είναι μια στρατιωτική και επιστημονική υπηρεσία με 130 χρόνια προσφοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερη, αφού από 1889 οπότε και ιδρύθηκε, συνεχίζει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας και συντηρώντας τη γεωδαιτική και χαρτογραφική της υποδομή.

Σήμερα παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε πόρους (προσωπικό – πιστώσεις), λόγω του εξαιρετικά επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένου στελεχιακού της δυναμικού, παράγει και διακινεί πάσης φύσεως έντυπα και ψηφιακά, σύγχρονα γεωγραφικά και γεωχωρικά προϊόντα, για την υποστήριξη της Εθνικής Άμυνας, αλλά και των υποδομών της χώρας.

Επιπλέον συμμετέχει σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια χαρτογραφικά προγράμματα, στο πλαίσιο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και διαφόρων χαρτογραφικών φορέων, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία, δίνοντας την δυνατότητα στη χώρα μας για άσκηση γεωγραφικής πολιτικής, ενώ παράλληλα προσλαμβάνει εξαιρετικά σύγχρονη τεχνολογία.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Το 1935 κυκλοφόρησε το Δελτίο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), με σκοπό να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια οποιουδήποτε αναγνώστη, μελετητή, ακαδημαϊκού, που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις εξελίξεις των συναφών επιστημών με το έργο της ΓΥΣ. Την εποχή εκείνη, αλλά και για αρκετές δεκαετίες στη συνέχεια, έως και το 2007, το Δελτίο της ΓΥΣ αποτέλεσε ένα σημαντικό επιστημονικό περιοδικό στο χώρο των επιστημών της Γεωδαισίας, Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας, Αστρονομίας, κ.α.

Στο πλαίσιο του κύκλου εργασιών και του σύγχρονου έργου της ΓΥΣ, το Δελτίο επανεκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή, με γνώμονα τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και της εξωστρέφειας που τη διακατέχει. Παράλληλα γίνεται καταγραφή όλων των Δελτίων και των εργασιών που φιλοξενήθηκαν σε αυτά, από το 1935 έως και το 2007, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω δράσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η ψηφιοποίηση όλων Δελτίων, η έντυπη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων των νέων τεχνικών Δελτίων, κ.α.

Κάντε κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.

Copyright (c) 2017 Hellenic Military Geographical Service